مقاله ارزيابي وضعيت بدني پرسنل اورژانس بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي قزوين با روش ارزيابي سريع کل بدن و ارتباط آن با اختلالات اسکلتي – عضلاني، سال ۱۳۸۷-۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي قم از صفحه ۳۲ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: ارزيابي وضعيت بدني پرسنل اورژانس بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي قزوين با روش ارزيابي سريع کل بدن و ارتباط آن با اختلالات اسکلتي – عضلاني، سال ۱۳۸۷-۱۳۸۶
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي کلي سريع بدن
مقاله خدمات اورژانس
مقاله بيماري هاي عضلاني – استخواني
مقاله پرستاران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: ورمزيار سكينه
جناب آقای / سرکار خانم: صفري علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آسيب هاي شغلي در پرسنل اورژانس، به دليل فشارهاي ناشي از شغل و عدم استاندارد تسهيلات و تجهيزات کاري بسيار بالا مي باشد، و هرگونه بي توجهي نسبت به آن ها منجر به کاهش کيفيت خدمات بيمارستاني ارايه شده به بيماران مي گردد. به منظور ارتقاي کيفيت خدمات بهداشتي – درماني اورژانس، بررسي وضعيت بدني کارکنان اين بخش شامل: سه گروه پزشکان، پرستاران و خدماتي – اداري در حين انجام کار ضروري به نظر مي رسد. هدف از اين پژوهش، تعيين وضعيت بدني پرسنل اورژانس بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي قزوين و ارتباط آن با اختلالات اسکلتي – عضلاني مي باشد.
روش بررسي: اين مطالعه به صورت توصيفي – تحليلي از نوع مقطعي (Cross-Sectional) و به روش سرشماري بر روي کليه پرسنل اورژانس ۲ بيمارستان شهيد رجايي و بوعلي قزوين به تعداد ۴۵ نفر انجام شد. در اين پژوهش، ابتدا جهت سنجش وضعيت هاي بدني پرسنل، روش ارزيابي سريع کل بدن REBA (Rapid Entire Body Assessment) و جهت بررسي اختلالات اسکلتي – عضلاني، پرسشنامه استاندارد نورديک به کار برده شد. داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري کاي دو و ضريب همبستگي پيرسون و اسپيرمن تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: در اين تحقيق بيشترين ميزان شيوع درد به ميزان %۵۱ و حادثه به ميزان %۶٫۷ و حداکثر مدت زمان ناراحتي، در ناحيه کمر مشاهده گرديد. بيشترين محدوديت در کار، غيبت از کار يا فعاليت و مراجعات به پزشک در طي يک سال گذشته ناشي از دردهاي ناحيه گردن بود. نمره وضعيت بدني اکثريت پرسنل بيمارستان هاي مورد بررسي بر اساس روش ارزيابي سريع کل بدن ۴-۷ (REBA) با سطح خطر متوسط و نياز به اقدام اصلاحي ضروري، (%۷۱) به دست آمد. در بررسي نتايج، رابطه معني داري بين نمرهREBA  هر عضو از بدن و دردهاي مربوط به همان عضو مشاهده نگرديد. بين امتيازات نهاييREBA  و سطح تحصيلات همبستگي معني دار و معکوس بود، و بين امتياز نهايي REBA و شدت استرس همبستگي به صورت معني دار و مستقيم وجود داشت.
نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش نشان داد که در ايستگاه هاي کاري بخش اورژانس بيمارستان هاي مورد بررسي، %۷۱ اقدام اصلاحي ضروري، %۹ فوري و %۹ بسيار ضروري مي باشد. لذا وضعيت موجود منجر به تشديد اختلالات اسکلتي – عضلاني، به خصوص در ناحيه گردن مي شود.