مقاله ارزيابي وضعيت توسعه يافتگي شهرستان قوچان با استفاده از آناليز تاكسونومي عددي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فصل نامه جغرافيايي چشم انداز زاگرس از صفحه ۵۳ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي وضعيت توسعه يافتگي شهرستان قوچان با استفاده از آناليز تاكسونومي عددي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه يافتگي
مقاله نابرابري
مقاله آناليز تاکسونومي عددي
مقاله قوچان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع شاه آبادي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سرخ كمال كبري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به کارگيري معيارها و روش هاي کمي جهت سطح بندي سکونتگاه ها در سيستم فضايي مناطق از سويي منجر به شناخت ميزان نابرابري نقاط سکونتگاهي و از سوي ديگر معياري جهت تلاش در راستاي کاهش و رفع نابرابري هاي موجود ميان آنها محسوب مي گردد. در اين پژوهش با به کار گيري شاخص هاي متعدد توسعه يافتگي در چارچوب آناليز تاکسونومي عددي (NTA) و همچنين تکنيک هاي مکمل آن، نشانگر آن است كه در سطح استان خراسان رضوي، شهرستان قوچان رتبه هفتم را از لحاظ سطح توسعه يافتگي کسب نموده است. به علاوه شکاف و نابرابري عميقي بين شهرستان هاي استان از لحاظ سطح توسعه يافتگي ملاحظه مي شود، به گونه اي که شهرستان مشهد با ضريب توسعه يافتگي ۰٫۴۲ برخوردارترين و شهرستان «مه و لات» با ضريب توسعه يافتگي ۰٫۹۹ محروم ترين شهرستان استان شناسايي شده اند. با توجه به اينکه شهرستان قوچان جز چهار شهر مياني استان محسوب مي شود و از لحاظ قابليت ها و پتانسيل هاي توسعه از وضعيت مطلوبي برخوردار است، اما متاسفانه از لحاظ برخورداري از مواهب توسعه، به مانند ساير شهرستان هاي استان و تحت تاثير شرايط حاکم بر منطقه، در گروه شهرستان هاي محروم از توسعه جاي گرفته است. بر پايه اين تحقيق، الگوي مرکز-پيرامون بر ساختار فضايي استان خراسان رضوي، حاکم است.