مقاله ارزيابي وضعيت دريافت خدمات درماني خانواده ها در شهرستان تاکستان در سال ۱۳۸۷ به منظور ارايه داده هايي براي برنامه ريزي درماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در طلوع بهداشت از صفحه ۱۱ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: ارزيابي وضعيت دريافت خدمات درماني خانواده ها در شهرستان تاکستان در سال ۱۳۸۷ به منظور ارايه داده هايي براي برنامه ريزي درماني
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علل مراجعه به پزشک
مقاله علل بستري
مقاله رضايتمندي
مقاله بيمه شدگان درماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آصف زاده سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: قدوسيان احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و اهداف: نيازسنجي خدمات درماني افراد بيمه شده و دستيابي به ميزان تقاضاي آنان به خدمات درماني مي تواند تصميم گيرندگان را به اهداف خود در اين زمينه نزديک کند. اين مطالعه با هدف تعيين علل مراجعه خانواده ها براي دريافت خدمات درماني و علل بستري و شناسايي رضايت آنان از بيمه درماني در سال ۸۷ انجام گرديد.
روش بررسي: اين پژوهش با روش کمي انجام شد و تعداد ۴۵۷ پرسشنامه شامل ۳۵ سوال بسته با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي از گروه هدف تکميل گرديد ( ۲۷۴ شهري و ۱۸۳ روستايي ) و نتايج ، با استفاده از نرم افزار SPSS استخراج و تحليل گرديد.
نتايج: مهم ترين علل مراجعه به پزشک، در بين خانوارهاي تحت مطالعه با ميانگين بعد خانوار ۴٫۲، بيماري هاي عفوني (%۱۸٫۳) و بيماري هاي دستگاه تنفس و بيماري هاي استخوان و مفاصل (%۱۰٫۲) بوده و هر يک نفر در يک سال، به پزشک ۳٫۷ بار، به داروخانه ۳٫۴ بار، و به مراکز خدمات تشخيصي ۱٫۷ بار مراجعه کرده و ميانگين هزينه خريد دارو و وسايل پزشکي براي هر فرد در يک سال اخير، بالغ بر ۱۸۷۴۰۰ ريال بوده است.
مهم ترين علل بستري، سوانح و حوادث %۲۰٫۳، بيماري هاي زنان و زايمان %۱۹٫۴، جراحي ها %۱۳٫۸، بيماري هاي عفوني و داخلي %۱۲٫۹ و بيماري هاي کودکان %۱۱٫۱ و ميانگين دفعات بستري در بيمارستان، براي هر يک نفر طي يک سال اخير ۰٫۰۷ بار با متوسط طول مدت اقامت ۴٫۳ روز بوده است. بيشترين ميزان رضايتمندي گروه تحت مطالعه از بيمه درماني خود، مربوط به تامين اجتماعي است که %۶۷ از آن رضايت داشته، %۲۲ تا حدودي از آن راضي بوده و تنها ۱۱% از آن ناراضي بوده اند در صورتي که ميزان رضايتمندي بيمه شدگان بيمه خدمات درماني و بيمه روستايي از بيمه درماني خود ۴۶% بوده و ۱۷% از بيمه روستايي و ۲۱% از بيمه خدمات درماني رضايت ندارند. بيمه شدگان بيمه روستايي، غالبا «درمانگاه دولتي» را به عنوان مرکز ارايه کننده خدمات درماني انتخاب کرده اند (%۵۲) در حالي که اولويت انتخاب مرکز درماني نزد بيمه شدگان سازمان بيمه خدمات درماني و تامين اجتماعي، «پزشک خصوصي» بوده است (به ترتيب %۴۹ و %۳۸) و مهم ترين علت اين انتخاب نزد بيمه شدگان سازمان خدمات درماني و تامين اجتماعي، «کيفيت خوب» بوده (به ترتيب %۵۰ و %۴۴) در حالي که مهم ترين علت انتخاب مرکز درماني نزد بيمه شدگان بيمه روستايي « قيمت مناسب» بوده است (%۵۲).
بحث: الگوي شايع ترين علل مراجعه به پزشکان و علل بستري در بيمارستان و ارايه خدمات درماني نسبت به مطالعات مشابه تغيير محسوسي نداشته و هزينه هاي درمان افزايش داشته است که لازم است با ارتقاي عواملي که موجب رضايتمندي بيشتر بيمه شدگان مي شود، کيفيت خدمات بهبود يابد.