مقاله ارزيابي وضعيت سطوح حفظ پايداري نظام زراعي گندمکاران تحت پوشش تعاوني هاي توليد استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۳۵ تا ۱۴۳ منتشر شده است.
نام: ارزيابي وضعيت سطوح حفظ پايداري نظام زراعي گندمکاران تحت پوشش تعاوني هاي توليد استان فارس
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعاوني هاي توليد کشاورزي
مقاله پايداري نظام زراعي
مقاله کشاورزي پايدار
مقاله گندمکاران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن شاهي هاجر
جناب آقای / سرکار خانم: ايرواني هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري خليل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پايداري کشاورزي در نظام هاي بهره برداري از جمله موضوعات جدي است که در سال هاي اخير توجه بسياري از محققين را به خود جلب کرده است. از اين رو هدف اصلي اين تحقيق ارزيابي وضعيت سطوح حفظ پايداري نظام زراعي گندمکاران تحت پوشش تعاوني هاي توليد استان فارس مي باشد. جامعه آماري اين تحقيق را گندمکاران ۶ شهرستان (در سه منطقه شمالي، مرکزي و جنوبي) استان فارس در قالب ۹ تعاوني توليد تشکيل داده اند که به روش نمونه گيري تصادفي با انتساب متناسب تعداد ۱۳۲ نفر برگزيده شده اند. اين تحقيق با استفاده از روش پيمايشي انجام شده و روايي پرسشنامه تحقيق با استفاده از نظرات متخصصان و کارشناسان مرکز تحقيقات کشاورزي استان فارس تعيين گرديد. به منظور تعيين اعتبار پرسشنامه پيش آزمون در يکي از شهرستان ها به عمل آمد و ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه گرديد که ۷۶/۰ به دست آمد. تحليل داده هاي اين تحقيق با استفاده از تحليل کلاستر، جهت سنجش ميزان پايداري کشاورزي در سطح مزارع گندمکاران منتخب صورت گرفت. بر اساس نتايج اين تحقيق تعاوني هاي توليد سه شهرستان ارسنجان، مرودشت و داراب (چشمه عروس، ارسنجان، نقش رستم، رودبال و رحمت) در گروه ناپايدار، تعاوني هاي توليد دو شهرستان لار و اقليد (سبزدشت، کلوان و ايثارگران) در گروه نيمه پايدار و تعاوني توليد شهرستان آباده (ميثاق) در گروه پايدار دسته بندي گرديدند. همچنين نتايج حاصل از بررسي پايداري مزارع مورد مطالعه نشان داد که ۷/۲۶ درصد مزارع در سطح ناپايدار، %۴۳٫۱ مزارع در سطح نيمه پايدار و %۳۰٫۲ مزارع در سطح پايدار قرار دارند.