مقاله ارزيابي وضعيت (سلامت) رويشگاه بوته اي كوير ميقان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مرتع از صفحه ۲۵۹ تا ۲۷۱ منتشر شده است.
نام: ارزيابي وضعيت (سلامت) رويشگاه بوته اي كوير ميقان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملكرد،‌ پايداري،‌ نفوذپذيري
مقاله چرخه عناصر
مقاله قطعه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ترنج زر حميد
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي زيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به گستره مراتع كشور و تنوع آن، شناخت و بررسي آن مستلزم برنامه ريزي و ارزيابي مي باشد. ارزيابي بهنگام مرتع به كارشناسان كمك مي كند تا از بروز تغييرات در مرتع آگاه و آنرا مورد بررسي قرار دهد. مطالعات عملكرد مرتع با استفاده از برخي شاخص هاي ساده در سطح خاك بازگو كننده تاثير فعاليت هاي مديريتي و اصلاحي است. بدين منظور در منطقه ميقان اراك نمونه برداري در سطح چشم انداز كه داراي شرايط يكسان بوده و در آن برخي گونه هاي بومي مانند درمنه و از طرفي سه گونه قره داغ، تاغ و آتريپلكس مستقر شده است، انتخاب گرديد و اثر اين قطعات گياهي بر ويژگي هاي عملكردي مرتع مورد بررسي قرار گرفت. جهت نمونه برداري ۴ ترانسكت ۵۰ متري در منطقه مستقر شد و با استفاده از مدل LFA سه ويژگي پايداري، نفوذپذيري و چرخه عناصر با استفاده از ۱۱ شاخص سطح خاك تعيين گرديد. با توجه به نتايج ملاحظه گرديد كه ۳ گونه كاشته شده داراي عملكرد بالاتري نسبت به گونه بومي هستند و كليه قطعات با ميان قطعات از نظر آماري تفاوت معني داري دارند. ميان قطعات متعلق به گونه آتريپلكس در بين گونه ها داراي ويژگي هاي عملكردي بالاتري نسبت به ساير گونه ها مي باشند.