مقاله ارزيابي وضعيت شاخص هاي تن سنجي و دريافت هاي غذايي در بيماران مبتلا به عفونت HIV که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۲۳۸ تا ۲۴۷ منتشر شده است.
نام: ارزيابي وضعيت شاخص هاي تن سنجي و دريافت هاي غذايي در بيماران مبتلا به عفونت HIV
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايدز
مقاله تغذيه
مقاله تن سنجي
مقاله وزن
مقاله دريافت غذايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: كساييان نازيلا
جناب آقای / سرکار خانم: عطايي بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: طائري كتايون
جناب آقای / سرکار خانم: زارع مريم
جناب آقای / سرکار خانم: آزادبخت ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سوء تغذيه يکي از عوارض مهم و پيچيده عفونت Human Immonodeficiency Virus (HIV) مي باشد؛ از اين رو، توجه به دريافت هاي غذايي و وضعيت تغذيه اي مبتلايان به ايدز اهميت مي يابد. با توجه به کمبود اطلاعات در اين زمينه در مبتلايان به ايدز در ايران، هدف از مطالعه حاضر ارزيابي وضعيت دريافت هاي غذايي و شاخص هاي تن سنجي در بيماران مبتلا به عفونت HIV در اصفهان بود.
روش ها: اين مطالعه مقطعي بر روي ۴۸ بيمار مبتلا به عفونت HIV انجام شد. شاخص هاي تن سنجي با استفاده از روش هاي استاندارد اندازه گيري شد و بررسي دريافت هاي غذايي بيماران با استفاده از پرسش نامه بسامد خوراک اعتبارسنجي شده ارزيابي گرديد. دريافت هاي غذايي افراد با مقادير توصيه شده روزانه (RDA)، مقادير مصرفي روزانه گزارش شده از استان اصفهان و نيز يک گروه افراد سالم اصفهاني که از نظر شرايط دموگرافيک با بيماران مطابقت داشتند، مقايسه شد.
يافته ها: در اين مطالعه، ميانگين شاخص توده بدني در مردان ۲۲ و در زنان ۲۴ کيلوگرم بر متر مربع بود. ميانگين دور بازو در زنان و مردان به ترتيب ۲۹ و ۲۸ سانتي متر و چربي بدن در زنان ۳۱ و در مردان ۲۱ درصد بود. در مورد ريزمغذي هاي دريافتي در گروه مردان مبتلا، کمبودي ديده نشد اما در گروه زنان مبتلا، در مورد فولات، ويتامين B12 (کوبالامين) و ويتامين E نسبت به مقادير استاندارد Recommended Dietary Allowances (RDA) کمبود ديده شد. مقادير دريافتي ويتامين B12 در مردان مبتلا و مقادير انرژي دريافتي در زنان بيمار در مقايسه با مقادير دريافتي گزارش شده از گروه افراد سالم اصفهاني کمتر بود.
نتيجه گيري: زنان و مردان مبتلا به عفونت HIV گرچه در محدوده وزن طبيعي قرار داشتند و شاخص توده بدني آن ها طبيعي بود، ولي درصد چربي بدنشان زيادتر از مقادير استاندارد و در عوض ميزان توده بدون چربي کمتر از مقادير استاندارد بود. کمبود دريافت برخي از ريزمغذي ها ضرورت اجراي مداخلات تغذيه اي در اين گروه هدف را نشان مي دهد.