مقاله ارزيابي وضعيت مديريت ريسک در بخش هاي منتخب بيمارستان هاي شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله طب نظامي از صفحه ۱۹۷ تا ۲۰۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي وضعيت مديريت ريسک در بخش هاي منتخب بيمارستان هاي شهر تهران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي
مقاله مديريت ريسک
مقاله بحران
مقاله بيمارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زابلي روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: كرم علي مازيار
جناب آقای / سرکار خانم: سالم محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رفعتي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: ارزيابي مديريت ريسک در بيمارستان، زيربناي برنامه ريزي در زمينه مديريت بحران و يکي از مقولات اساسي در طب است. اين پژوهش با هدف ارزيابي مديريت ريسک در بيمارستان هاي منتخب شهر تهران انجام شد.
روش ها: اين مطالعه مقطعي – مشاهده اي روي کارکنان بخش هاي بستري بيمارستان هاي منتخب انجام شد. گردآوري داده-ها از طريق يک پرسش نامه محقق ساخته در مقياس ليکرت ۵گزينه اي انجام شد. داده ها با نرم افزار ۱۶ SPSS و آزمون T مستقل و آناليز واريانس تحليل شد.
يافته ها: ميزان شناخت کارکنان از مفهوم ريسک و مديريت آن امتياز ۳٫۲±۰٫۶۹، وضعيت سازمان دهي مديريت ريسک امتياز ۳٫۵۸±۰٫۷۴، وضعيت سياست ها و رويه ها در زمينه مديريت ريسک امتياز ۳٫۷۲±۰٫۷، وضعيت آموزش امتياز ۳٫۷۱±۰٫۸، جايگاه مديريت ريسک امتياز ۳٫۵۹±۱٫۴۹ و وضعيت نظارت بر ارزيابي و کنترل ريسک امتياز ۳٫۷۲±۰٫۷۵ را به خود اختصاص داد. نتايج آزمون آماري در خصوص ميانگين امتيازات مولفه هاي مورد بررسي تنها در نظارت و ارزيابي ريسک در گروه هاي مختلف جنسي اختلاف آماري معني دار نشان داد.
نتيجه گيري: توجه مديريت بيمارستان ها به جايگاه مديريت ريسک براي توسعه کيفي درمان و ايجاد محيطي امن براي کارکنان و بيماران ضروري است. اتخاذ سياست ها و برنامه ريزي براي آموزش و نظارت بر فعاليت هاي مديريت ريسک در بيمارستان ها بايد به صورت جدي پيگيري شود.