مقاله ارزيابي وضعيت موجود آموزشي علوم پايه از ديدگاه دانشجويان دانشکده پزشکي بندرعباس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله پزشكي هرمزگان از صفحه ۲۰۷ تا ۲۱۳ منتشر شده است.
نام: ارزيابي وضعيت موجود آموزشي علوم پايه از ديدگاه دانشجويان دانشکده پزشکي بندرعباس
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي
مقاله دانشکده پزشکي
مقاله دانشجويان پزشکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادري نادره
جناب آقای / سرکار خانم: عابديني صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني تشنيزي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگيري زركاني زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: نمازي سيدشجاع الدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ارزشيابي از جنبه هاي مهم فرآيند فعاليتهاي آموزشي است. بررسي وضعيت موجود آموزشي علوم پايه امکان قضاوت درباره شايستگي و ارزش برنامه آموزشي را فراهم مي آورد و با شناسايي نقاط قوت و ضعف، اتخاذ تصميم هاي لازم براي رفع نواقص و ارتقاي کيفيت آموزشي را امکان پذير مي کند.
روش کار: اين مطالعه به روش توصيفي انجام شده و جامعه پژوهش، تمامي دانشجويان رشته پزشکي عمومي دانشکده پزشکي بندرعباس بوده است. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه اي بود که ميزان رضايت دانشجويان از برنامه درسي، منابع و امکانات آموزشي، روش تدريس و آموزش اخلاق پزشکي مورد سوال قرار مي داد. پرسشنامه ها توزيع و پس از تکميل درصد پاسخگويي به سوالات و مقايسه ميانگين داده ها با نرم افزار SPSS مورد بررسي قرار گرفت.
نتايج: اکثر دانشجويان از رعايت موازين اخلاقي، وقت شناسي، تسلط بر مفاهيم علمي، استفاده صحيح از تمام وقت کلاس، رعايت توالي مطالب و توانايي رهبري کلاس در مدرسين علوم پايه اظهار رضايت نموده اند. نقاط ضعف، وضعيت آموزشي موجود، ساعات نامناسب برگزاري کلاسها، وضعيت نامناسب کلاسها، عدم دسترسي کافي به اساتيد، عملکرد ضعيف اساتيد در ايجاد انگيزه مطالعه، عدم تخصيص وقت براي رفع مشکلات دانشجويان، عدم مشارکت دانشجويان در بحث، عدم جمع بندي مطالب و عدم استفاده موثر از وسايل کمک آموزشي گزارش شده است.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد عليرغم وجود نکات قوت قابل توجه در وضعيت آموزشي دروس علوم پايه در دانشکده پزشکي بندرعباس، اتخاذ سياستهاي کاربردي جديد جهت پياده سازي استاندارهاي پايه آموزش پزشکي و حمايت قاطع مسوولين در اجرا برنامه ها موجب بهبود شرايط آموزشي در مقطع علوم پايه آموزش پزشک عمومي در دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان خواهد شد.