مقاله ارزيابي وضعيت هاي كاري و شيوع اختلالات عضلاني – اسكلتي در بين كاركنان فروشگاه هاي زنجيره اي خواروبار فروشي شهرستان قزوين در سال ۱۳۸۷ و ارايه راه كارهاي كنترلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۱۳۵ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي وضعيت هاي كاري و شيوع اختلالات عضلاني – اسكلتي در بين كاركنان فروشگاه هاي زنجيره اي خواروبار فروشي شهرستان قزوين در سال ۱۳۸۷ و ارايه راه كارهاي كنترلي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله RULA
مقاله نقشه بدن
مقاله اختلالات عضلاني – اسكلتي
مقاله خواروبار فروشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ورمزيار سكينه
جناب آقای / سرکار خانم: تركمن فهيمه
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي طرزجان فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف : انجام كار به روش غيراصولي توسط فروشندگان كالا موجب شده تا اين شغل در رتبه دوازدهم علل ايجادكننده اختلالات عضلاني – اسكلتي در نواحي گردن، پشت و اندام هاي فوقاني قرار گيرد. هدف مطالعه حاضر ارزيابي وضعيت هاي كاري پرسنل و بررسي شيوع اختلالات عضلاني – اسكلتي در بين كاركنان فروشگاه هاي خواروبار فروشي مي باشد.
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي بر روي ۳۱ نفر از كاركنان شاغل در بخش هاي مختلف فروشگاه هاي زنجيره اي خواروبار فروشي شهرستان قزوين در سال ۱۳۸۷ انجام شد. جهت بررسي وضعيت هاي بدني كاركنان از روش Rapid Upper Limb Assessment (RULA) استفاده گرديد. نمره RULA از نمره ۱ (وضعيت مطلوب) تا نمره ۷ (بدترين وضعيت) را شامل مي شود.
يافته ها: نتايج بررسي وضعيت هاي كاري نشان داد كه ۷/۲۶% از زنان و ۷/۲۶% از مردان نمره ۷ را كسب نموده اند. هم چنين حدود ۳/۳۳% از مردان درد تنه (كمر)، ۵/۳۸% از زنان درد گردن و ۶/۳۴% درد بازو را گزارش نمودند.
يافته ها نشان داد اختلاف بين نمرات كسب شده از روش RULA براي هر قسمت از بدن و درد خود گزارش شده در نواحي بازو و گردن زنان معني دار مي باشد.
نتيجه گيري: با توجه به اين كه بيشتر ناراحتي هاي گزارش شده مربوط به نواحي گردن، كمر و شانه بوده است، تنظيم ايستگاه كاري به منظور جلوگيري از خمش گردن به سمت جلو يا عقب، استفاده از صندلي هاي حمايت كننده كمر و استفاده از اسكن اتوماتيك، نقش موثري در كاهش ناراحتي هاي فوق دارند.