مقاله ارزيابي وضعيت پژوهش از ديدگاه انتقال و تبادل دانش در دانشگاه علوم پزشکي اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۵۲۵ تا ۵۳۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي وضعيت پژوهش از ديدگاه انتقال و تبادل دانش در دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پژوهش
مقاله ارزيابي
مقاله انتقال اطلاعات
مقاله دانش
مقاله دانشگاه ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فردوسي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: علوي سيدسلمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: فرآيند انتقال و تبادل دانش ( Knowledge Transfer & ExchangeياKTE ) در واقع بخشي از مديريت پژوهش است که دانش حاصل از پژوهش را از بي مصرفي به عرصه عمل منتقل مي کند. بهره برداري شايسته از نتايج پژوهش متضمن مديريت صحيح پژوهش مي باشد. هدف از اين پژوهش ارزيابي وضعيت انتقال و تبادل دانش در شرايط فعلي در مراکز تحقيقاتي و معاونت هاي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان و بررسي نقاط نيازمند بهبود در اين زمينه بوده است.
روش بررسي: پژوهش حاضر به روش توصيفي و از نوع مقطعي بود و در سال ۱۳۸۹ انجام شد. ابتدا براي مسوولان و کارشناسان مراکز و معاونت هاي پژوهشي دانشکده ها،کارگاه توجيهي KTE برگزار گرديد و کارشناسان با نحوه تکميل پرسش نامه آشنا شدند. سپس پرسش نامه خود ارزيابي انتقال و تبادل دانش که پيشتر در «مرکز تحقيقات بهره برداري از دانش سلامت دانشگاه علوم پزشکي تهران» تهيه و روايي و پايايي آن محاسبه شده بود، توسط کارشناسان مراکز تحقيقاتي و معاونت هاي پژوهشي دانشکده هاي دانشگاه تکميل شد. پس از جمع آوري و نمره گذاري پرسش نامه ها، اهداف مطالعه توسط نرم افزار Excel مورد تحليل قرار گرفت.
يافته ها: در مراکز تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان بهترين وضعيت مربوط به توليد دانش با کسب ۶۳ درصد از کل امتياز بود و از سوي ديگر بخش «سوال دانش» يا تعيين اولويت هاي پژوهشي و ارتباط با ذي نفعان با ۳۰ درصد از کل امتياز قابل کسب، داراي نمره کمتري بود.
نتيجه گيري: لازم است مراکز تحقيقاتي به سمت ارتباط جدي تر و مستمر با ذي نفعان براي تعيين موضوعات پژوهشي و اولويت بندي آن ها حرکت کنند. انجام پژوهش هاي سفارشي و جذب گرانت هاي پژوهشي (به ويژه از منابع خارج دانشگاهي) باعث ارتباط بيشتر باذي نفعان مي شود و استفاده از دستاورد هاي پژوهشي نيز به نوعي تضمين خواهد شد. همچنين توجه به موضوع انتقال دانش مي تواند در اشاعه دستاوردهاي پژوهشي و انتقال صحيح و کامل پيام هر پژوهش به مخاطبان ويژه آن موثر باشد.