مقاله ارزيابي وضعيت کتابخانه هاي دانشکده ها و مراکز آموزشي و درماني وابسته به، دانشگاه هاي علوم پزشکي مازندران، بابل و گلستان در سال ۸۷-۸۶ و مقايسه آن با استانداردهاي کتابخانه هاي دانشگاهي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۸۵ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: ارزيابي وضعيت کتابخانه هاي دانشکده ها و مراکز آموزشي و درماني وابسته به، دانشگاه هاي علوم پزشکي مازندران، بابل و گلستان در سال ۸۷-۸۶ و مقايسه آن با استانداردهاي کتابخانه هاي دانشگاهي ايران
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کتابخانه هاي دانشکده
مقاله کتابخانه هاي مراکز آموزشي و درماني
مقاله استاندارد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايلالي احترام السادات
جناب آقای / سرکار خانم: ترقي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: صياميان حسن
جناب آقای / سرکار خانم: مهديان پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي راد عبدالحميد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپور رضاعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري خديجه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: يکي از ابزارهاي اساسي پژوهش، کتاب و کتابخانه است و عليرغم گسترش روزافزون فنآوري اطلاعات هنوز هم کتابخانه جايگاه ويژه اي در، دانشگاه دارد و در امر آموزش و پژوهش دانشجويان نقش بسيار ارزشمندي دارد. هدف از اين تحقيق ارزيابي وضعيت کتابخانه هاي مراکز آموزشي و درماني وابسته به دانشگاههاي علوم پزشکي مازندران، بابل و گلستان و مقايسه آن با استاندارد بود.
مواد و روش ها: در يک مطالعه توصيفي ۲۵ کتابخانه وابسته به مراکز آموزشي و درماني دانشگاههاي علوم پزشکي مازندران، بابل و گلستان به صورت سرشماري مورد بررسي قرار گرفت. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه استاندارد «ACRL» بوده و با استفاده از مصاحبه و چک ليست، کتابخانه هاي مورد نظر مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: از ۲۵ کتابخانه مورد بررسي ۱۳ نفر (۵۳درصد) کتابداران کارشناس کتابداري، ۱ نفر کارشناس ارشد کتابداري (۴درصد) و ۲ نفر(۸ درصد) کاردان کتابداري بودند. ازنظر پيش بيني و طراحي قبلي فضاي ساختماني کتابخانه ها، فقط ۴۰درصد کتابخانه ها (۱۰ کتابخانه) برنامه ريزي قبلي داشتند. ۴۰ درصد موارد بودجه کتابخانه ها از معاونت پژوهشي، ۱۲درصد بودجه جاري دانشکده ها و ۸ درصد بودجه جاري بيمارستانها بوده است و ۴۰درصد ديگر بودجه مشخصي نداشتند. ۱۲کتابخانه (۴۸درصد) شش روز در هفته، (۱۰ کتابخانه) ۴۰درصد پنج روز در هفته و (۳ کتابخانه) ۱۲ درصد تمام روز هفته خدمات ارايه مي دادند. ۳۹۶۶۵ منبع مربوط به کتابخانه مرکزي، دانشگاه علوم پزشکي بابل و کمترين مورد ۱۰۱۶ منبع مربوط به بيمارستان ۵ آذر، دانشگاه علوم پزشکي گلستان بود. ۱۵کتابخانه (۶۰ درصد) کتابخانه هاي مراکز آموزشي و درماني به پايگاه هايي نظير Elsevier و Medline دسترسي داشتند و ۱۰ کتابخانه (۴۰درصد) دسترسي نداشتند.
استنتاج: همه کتابخانه ها از نظر نيروي انساني متخصص و تعداد منابع موجود زير استاندارد هستند و هيچيک از کتابخانه ها بودجه مستقلي ندارند و کتابخانه هاي دانشگاهي بايستي شرايطي فراهم کننده تا به استانداردهاي کتابخانه اي نزديک شوند.