مقاله ارزيابي ويژگيهاي فيزيکوشيميايي و حسي آب ليموي بسته بندي شده در ظروف PET که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله علوم و صنايع غذايي از صفحه ۹۳ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي ويژگيهاي فيزيکوشيميايي و حسي آب ليموي بسته بندي شده در ظروف PET
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب ليمو
مقاله بسته بندي PET
مقاله ويژگيهاي فيزيکوشيميايي
مقاله ويتامين ث

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صداقت ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه ويژگيهاي فيزيکوشيميايي (شامل ميزان pH، اسيديته، مواد جامد محلول يا بريکس، ويتامين ث، دي اکسيد گوگرد و عدد فرمالين) و حسي آب ليموي فراوري بسته بندي شده در ظروف PET مورد ارزيابي قرار گرفتند. نمونه ها به مدت ده هفته در دو دماي ۲۰ و ۴۰ درجه سانتيگراد نگهداري و فاکتور هاي مورد نظر هر دو هفته يکبار در سه تکرار مورد سنجش قرار گرفتند. نتايج نشان داد که دو دماي ذخيره سازي (۲۰ و ۴۰ درجه سانتي گراد) تاثير معني داري بر pH، اسيديته، بريکس و عدد فرمالين نمونه هاي مورد بررسي نداشتند(P≤۰٫۰۵) . ميزان ويتامين ث و دي اکسيد گوگرد در نمونه هاي نگهداري شده در ۴۰ درجه سانتي گراد نسبت به نمونه هاي نگهداري شده در ۲۰ درجه سانتي گراد کمتر بود. نتايج بررسي ويژگي هاي حسي نشانگر اين است که نمونه هاي بسته بندي شده در ظروف PET در هر دو دماي ذخيره سازي در طي ده هفته نگهداري قابل پذيرش هستند.