مقاله ارزيابي ويژگي هاي روان سنجي مقياس کيفيت زندگي افراد ديابتي (گستره سني ۲۰ تا ۶۰ سال) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني) از صفحه ۳۱۷ تا ۳۲۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي ويژگي هاي روان سنجي مقياس کيفيت زندگي افراد ديابتي (گستره سني ۲۰ تا ۶۰ سال)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت زندگي
مقاله افراد ديابتي
مقاله اعتباريابي
مقاله رواسازي
مقاله تحليل عاملي تاييدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بزازيان سعيده
جناب آقای / سرکار خانم: رجب اسداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با هدف اعتباريابي و رواسازي مقياس کيفيت زندگي افـراد ديابتي (بوير و ايرپ، ۱۹۹۷)، از بيماران ۲۰ تا ۶۰ ساله انجمن ديابت ايران، ۲۶۳ زن و ۱۹۷ مرد، به پـرسشنامه مقياس کيفيت زندگي افراد ديابتي، (D-39، بويرويرپ، ۱۹۷۷) و زيرمقياس بهزيستي روان شناختي از پرسشنامه سلامت رواني (بشارت، ۱۳۸۸) پاسخ دادند. ضرايب همساني دروني و بازآزمايي با فاصله ۴ هفته به ترتيب برابر با ۰٫۸۹ و ۰٫۷۵ بودند. نتايج تحليل مولفه هاي اصلي با استفاده از روش چـرخش پروماکس و تحليل عاملي تاييدي نشان دادند که پرسشنامه با ۶ عامل مهار ديابت، انرژي و تحرک، فشار اجتماعي، اضطراب و نگراني، عـوارض ديابت و بيماريهاي ديگر و کنش وري جنسي تقريباً ۶۴ درصد واريانس را تبيين مي کند. همبستگي منفي معنادار بين نمره کل کيفيت زندگي و زيرعامل هاي استخراج شده کيفيت زندگي با زيرمقياس بهزيستي روان شناختي، روايي همگراي مقياس را تاييد کرد. تفاوت بين عاملهاي مقياس اصلي با نسخه فارسي بر مبناي گستره سني بيماران مورد بحث قرار گرفت.