مقاله ارزيابي و برآورد بيش ترين بارش ۲۴ ساعته در استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مهندسي منابع آب از صفحه ۱۳ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي و برآورد بيش ترين بارش ۲۴ ساعته در استان گلستان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گلستان
مقاله تغييرات مکاني
مقاله بارش ۲۴ ساعته
مقاله زمين آمار
مقاله کريجينگ
مقاله وزن دهي عکس فاصله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهاني سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: دلبري معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تغييرات مکاني بارندگي اثراتي متنوع بر مديريت منابع آب در سطح يک حوضه و يا در سطح ملي دارند. بررسي تغييرات مکاني فراسنج هاي گوناگون مانند بارندگي، در برآورد ميزان خطاي تراز آبي و فرآيندهاي تصميم گيري بسيار مهم مي باشد. روش هاي ميان يابي زمين آماري با در نظر گرفتن همبستگي مکاني بين مشاهدات، معمولا برآورد هايي مناسب را ارايه مي دهند. در اين مطالعه، از داده هاي بيش ترين بارش ۲۴ ساعته ۲۷ ايستگاه بارانسنجي در ناحيه جلگه اي استان گلستان استفاده شد. روش هاي مورد استفاده کريجينگ معمولي، کوکريجينگ و ميانگين متحرک وزني مي باشند. براي ارزيابي روش ها، از روش ارزيابي متقابل استفاده شد. نتايج بررسي آماري داده ها نشان داد که بارش زمستان کم ترين ضريب تغييرات را در بين بازه هاي زماني ديگر دارد. نتايج بررسي زمين آماري همبستگي مکاني بالايي را براي داده هاي مورد مطالعه ثابت کرد. بهترين شبيه نيم تغييرنماي برازش داده شده براي تمامي دوره هاي زماني، شبيه کروي بوده است. ارزيابي روش ها نشان داد که روش کوکريجينگ با استفاده از متغير کمکي ارتفاع براي تمامي دوره ها، به غير از زمستان، بهترين روش ميان يابي مي باشد. هم چنين، با توجه به نقشه هاي هم تراز بارش، در کليه دوره ها، کم ترين بارش در نواحي شمالي استان باريده است.