مقاله ارزيابي و برآورد تبخير – تعرق خيار گلخانه اي در مراحل مختلف رشد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۱۶ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: ارزيابي و برآورد تبخير – تعرق خيار گلخانه اي در مراحل مختلف رشد
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گلخانه
مقاله ميکرولايسيمتر
مقاله تبخير – تعرق
مقاله خيار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحعليان فريده
جناب آقای / سرکار خانم: موذن زاده روزبه
جناب آقای / سرکار خانم: نوري امام زاده اي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برآورد دقيق ميزان آب مصرفي يک گياه در کل دوره رشد و آگاهي از چگونگي مصرف اين ميزان آب در دوره هاي مختلف رشد گياه مي تواند نقش بسيار مهمي در مديريت حاکم بر منابع آب، مديريت توام آب و خاک و اعمال برنامه هاي منظم و صحيح آبياري داشته باشد. اين موضوع در محيط درون گلخانه با شرايطي مختص به همين محيط همراه مي گردد. هدف از اين تحقيق ارايه يک مدل پيشنهادي به منظور برآورد مناسب و دقيق تبخير – تعرق خيار گلخانه اي است. در اين راستا از دو ميکرولايسيمتر مشابه با قطر ۲۸ و ارتفاع ۳۰ سانتيمتر، به صورت همزمان، براي كشت خيار در گلخانه استفاده شد. تبخير – تعرق اين گياه به روش وزني و به صورت روزانه در هر دو ميکرولايسيمتر اندازه گيري گرديد. از داده هاي ميکرولايسيمتر اول براي اشتقاق مدل هاي پيشنهادي و از داده هاي ميکرولايسيمتر دوم براي اعتبار سنجي مدل هاي مذکور استفاده شد. مدل هاي پيشنهادي در تمامي مراحل رشد از طريق ريشه ميانگين مربعات خطا (RMSE)، رسم مقادير اندازه گيري شده در مقابل مقادير برآورد شده و آماره t ارزيابي شدند. مدل پيشنهادي در ابتدا براي تمام دوره رشد اين محصول و در قالب يک تک معادله رگرسيوني با متغيرهاي مستقلي نظير شيب منحني فشار بخار و رطوبت نسبي ارايه گرديد. ولي از آنجا که عملکرد اين تک معادله مناسب ارزيابي نشد (RMSE=46.61 درصد)، براي هر کدام از مراحل چهار گانه دوره رشد، معادله اي مجزا پيشنهاد گرديد. نتايج نشان داد که مدل هاي پيشنهادي، برآورد مناسبي از تبخير – تعرق خيار گلخانه اي داشته است. متوسط مقادير تبخير- تعرق به کمک مدل هاي پيشنهادي در چهار مرحله رشد به ترتيب ۳۹۸/۰، ۷۹/۱، ۴۲۸/۳ و ۰۶۱/۲ ميليمتر به دست آمد. مقادير RMSE نيز براي چهار مرحله رشد به کمک مدل هاي پيشنهادي ۷۸/۱۵، ۴۸/۱۱، ۱۱/۹ و ۰۸/۷ درصد به دست آمد. ضريب تبيين حاصل از رسم مقادير اندازه گيري و برآورد شده از ۴/۰ (استفاده از يک تک معادله) تا ۹۵/۰ (استفاده از معادلات مختلف در مراحل متفاوت رشد) متغير بود. از سوي ديگر مدل هاي پيشنهادي بسيار معني دار بودند (p<0.05).