مقاله ارزيابي و تجزيه و تحليل فرآيند انتقال تکنولوژي براي توليد موتورهاي ديزلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مديريت صنعتي از صفحه ۱۵ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: ارزيابي و تجزيه و تحليل فرآيند انتقال تکنولوژي براي توليد موتورهاي ديزلي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکنولوژي
مقاله انتقال
مقاله کسب
مقاله انطباق
مقاله جذب
مقاله توسعه
مقاله اشاعه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظم نژادواقفي شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: نيكومرام هاشم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش بررسي فرآيند انتقال تکنولوژي در صنايع توليد موتورهاي ديزلي و آشنايي با مشکلات مربوط به انتقال آن در اين نوع توليدات در کشور و دستيابي به راه حل هاي ممکن بوده است. بنابراين، در اين تحقيق فرآيند انتقال تکنولوژي که شامل مراحل کسب، انطباق، جذب، توسعه و اشاعه تکنولوژي مي باشد، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و همچنين تاثير متغيرهاي تجربه و سوابق کاري، ميزان تحصيلات و سن افراد بر روي اين فرآيند مورد ارزيابي قرار گرفته است.
روش تحقيق از نوع کاربردي با استفاده از متد توصيفي است. براي جمع آوري اطلاعات از طريق ميداني و کتابخانه اي استفاده شده است. براي تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آمار توصيفي و استنباطي استفاده شده است بدين ترتيب که از آمار پارامتريک از دستور t براي آزمون فرضيه هاي اصلي و استنباط جامعه و از نوع ناپارامتريک از آزمون کروسکال واليس براي آزمون فرضيه هاي فرعي و تاثير آنها بر روي فرضيه هاي اصلي در سطح اطمينان ۹۵% مورد آزمون قرار گرفته و استفاده شده است. همچنين براي تشخيص توزيع جامعه از آزمون کولموگروف – اسميرنف بهره برده شده که نشان از نرمال بودن آن دارد و در نهايت با تاييد فرضيه هاي مراحل کسب و انطباق و رد فرضيه هاي مربوط به مراحل جذب، توسعه و اشاعه تکنولوژي که دال بر عدم انتقال مناسب و منسجم تکنولوژي بوده و لذا با توجه به نتايج حاصله، پيشنهادات و الگوي مناسب ارایه گرديده است.