مقاله ارزيابي و تعيين بهترين تيمارهاي هيدروپرايمينگ و اسموپرايمينگ بر ويژگي هاي جوانه زني آگروپايرون النگاتوم (Agropyron elongatum) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مرتع و آبخيزداري (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۴۳۱ تا ۴۴۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي و تعيين بهترين تيمارهاي هيدروپرايمينگ و اسموپرايمينگ بر ويژگي هاي جوانه زني آگروپايرون النگاتوم (Agropyron elongatum)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Agropyron elongatum
مقاله هيدروپرايمينگ
مقاله اسموپرايمينگ
مقاله ويژگي جوانه زني بذر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذرنيوند حسين
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: عنايتي عبدالقادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين بهترين تيمارهاي هيدرو پرايمينگ و اسموپرايمينگ بر ويژگي هاي جوانه زني Agropyron elongatum آزمايش هاي جداگانه اي در آزمايشگاه علوم و تکنولوژي بذر پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران در تابستان ۱۳۸۷ انجام شد. هيدروپرايمنيگ بذرها با بهره گيري از آب مقطر استريل و در سطوح زماني ۶، ۱۲، ۱۸، ۲۴ و ۳۰ ساعت آبگيري در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي و روش اسموپرايمينگ با بهره گيري از محلول اسمزي پلي اتيلن گلايكول (۶۰۰۰) در زمان هاي ۱۲، ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت با غلظت هاي ۸-، ۱۰-، ۱۲- و ۱۴- بار، به صورت آزمايش هاي فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار صورت گرفت. نتايج اين آزمايش هاي نشان دادند که تيمارهاي پرايمينگ روي کليه صفات مورد بررسي تاثير معني داري داشتند. تيمار ۱۲ ساعت هيدروپرايمينگ نسبت به ديگر تيمارها اثرگذاري هاي مثبت بيشتري روي کليه شاخص هاي جوانه زني داشتند هر چند که تيمار ۱۸ ساعت هيدروپرايمينگ به جز در صفت درصد جوانه زني اختلاف معني داري با تيمار ۱۲ ساعت هيدروپرايمينگ نشان نداد. تيمار ۱۲- بار ۲۴ ساعت نيز نسبت به ديگر تيمارها برتري داشت اما به جز در صفت سرعت جوانه زني در ديگر صفات اختلاف معني داري با تيمارهاي ۱۰- و ۱۴- بار ۲۴ ساعت نداشت. در کل با توجه به اينکه در تيمار هيدروپرايمينگ ۱۲ ساعت و تيمار ۱۲- بار ۲۴ ساعت اسموپرايمينگ A. elongatum در کليه صفات نسبت به شاهد افزايش معني داري از خود نشان دادند، لذا اين سطوح تيماري به عنوان مناسب ترين سطوح تيمار در راستاي بهبود صفات مطالعه شده، معرفي مي شود. بنابراين اين تيمارها، زمان جوانه زني تا استقرار کامل گياهچه را کاهش مي دهد، از اينرو بهتر است پرايمينگ بذرها پيش از کاشت بويژه در شرايط تنش مورد توجه بيشتري قرار گيرد.