مقاله ارزيابي و سنجش اثربخشي آموزش هاي ضمن خدمت دفتر مطالعات نيروي انساني در ارتقاي عملکرد مديران، هيات علمي و کارکنان واحدهاي دانشگاهي منطقه يك دانشگاه آزاد اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در رهيافتي نو در مديريت آموزشي از صفحه ۷۷ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي و سنجش اثربخشي آموزش هاي ضمن خدمت دفتر مطالعات نيروي انساني در ارتقاي عملکرد مديران، هيات علمي و کارکنان واحدهاي دانشگاهي منطقه يك دانشگاه آزاد اسلامي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشيابي
مقاله اثربخشي
مقاله مهارت
مقاله دانش
مقاله رفتار
مقاله آموزش ضمن خدمت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش، ارزيابي و سنجش اثربخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت در زمينه افزايش دانش، مهارت و نگرش مديران، هيئت علمي و کارکنان واحدهاي دانشگاهي منطقه يك بود. جامعه آماري شامل مديران، اعضاي هيات علمي تمام وقت و کارکنان رسمي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي منطقه يك شامل ۴۸۴۳ نفر مي باشد. روش پژوهش از نوع توصيفي – پيمايشي است. ابزار اصلي گرد آوري داده ها، منابع کتابخانه اي و پرسشنامه مي باشد. روش نمونه گيري از نوع خوشه اي چند مرحله اي است که تعداد ۲۱۵ نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. داده هاي بدست آمده از پرسشنامه ها با استفاده از روش هاي آماري توصيفي و استنباطي با کمک نرم افزار spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج بدست آمده از تحليل هاي انجام شده، نشان داد که آموزش هاي ضمن خدمت هر سه گروه در مقوله دانش با ميانگين ۲۲٫۹۵ و امتياز ۴۴ و در مقوله مهارت با ميانگين ۴۶٫۸۳۷۵ و امتياز ۸۷ در مقوله نگرش ها و رفتار شغلي با ميانگين ۶۷٫۹۴ و امتياز ۱۵۰ داراي اثربحشي همسان بوده است. تحليل واريانس يك طرفه نشان داد که بين ميانگين نمره هاي هر سه گروه در دستيابي به مقوله اثربخشي تفاوتي معني دار وجود ندارد. عامل هاي دانش، مهارت و نگرش در مقوله اثربخشي تاثير يكسان دارندف اما با توجه به تفاوت بين ميانگين گروهها، آزمون دانکن نشان مي دهد كه در مقوله مهارت و رفتار، بين ميانگين سطوح کاركنان و مديران تفاوت وجود دارد، ولي در مقوله دانش بين ميانگين سطوح گوناگون تفاوتي مشاهده نشد. در مقوله دانش، مهارت و رفتار تفاوتي معني دار بين رشته هاي تحصيلي وجود ندارد، ولي در مقوله مهارت بين ميانگين رشته هاي كشاورزي و پ‍زشكي تفاوت وجود دارد. از نظر سابقه خدمت اختلافي معني دار وجود ندارد. در مقوله مهارت بين زنان و مردان تفاوتي معني دار وجود دارد، ولي در مقوله دانش و رفتار تفاوتي معني دار بين زنان و مردان وجود ندارد.