مقاله ارزيابي و سنجش ميزان رضايتمندي اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در رهيافتي نو در مديريت آموزشي از صفحه ۱۴۵ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي و سنجش ميزان رضايتمندي اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايتمندي
مقاله اعضاي هيات علمي
مقاله دانشگاه آزاد اسلامي مرودشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش سنجش ميزان رضايتمندي اعضاي هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت بود. روش پژوهش توصيفي از نوع پيمايشي بوده است. جامعه آماري اين پژوهش  کليه اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت بوده که با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي و با توجه به جدول کرجسي و مورگان نمونه مورد نياز پژوهش انتخاب گرديد. ابزار سنجش مورد استفاده، پرسشنامه محقق ساخته بود که روايي و پايايي آن مورد تاييد قرار گرفت. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از شاخص هاي آمار توصيفي و آزمون آماري کولموکوروف – اسمينوروف مورد تحليل قرار گرفتند. مهم ترين نتايج پژوهش عبارت بود از اين که جمعيت مورد مطالعه از کار خود رضايت دارند، بيش تر اعضاي مورد مطالعه به طور ميانگين از حقوق و دستمزد خود و هم چنين، از سطح دانش علمي همکاران خود راضي بوده اند. در نهايت، بيش از دو سوم از جمعيت مورد مطالعه به برنامه ريزي و مديريت در انجام امور شغلي باور داشتند.