مقاله ارزيابي و معرفي ژنوتي پهاي مقاوم به ويروس در سيب زميني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۳ در علوم كشاورزي ايران از صفحه ۸۰۹ تا ۸۱۵ منتشر شده است.
نام: ارزيابي و معرفي ژنوتي پهاي مقاوم به ويروس در سيب زميني
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيب زميني
مقاله ويروس
مقاله مقاومت
مقاله باززايي
مقاله هورمون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيمان معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: قنادها محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مجيدي هروان اسلام
جناب آقای / سرکار خانم: زربخش عبدالجميل
جناب آقای / سرکار خانم: درويش فرخ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از آنجا که يکي از مهمترين بيماريهاي سيب زميني در کشور، بيماري ويروسيPVY  مي باشد، لذاشناسايي ارقام مقاوم به اين ويروسها از اهميت ويژه اي برخوردار است. در اين تحقيق به منظور ارزيابي مقاومت برخي کلونهاي مهم و ارقام تجاري به ويروسهاي PVYPVX آلوده سازي مصنوعي به اين دو ويروس مهم سيب زميني، صورت پذيرفت. به منظور اطمينان از عاري بودن اين ژنوتيپها به ويروس و افزايش دقت آزمون، از کشت مريستم استفاده شد. ريزنمونه هاي مريستم شامل گنبد راسي و همراه با دو برگچه يا چهار برگچه به ترتيب به طول (ميلي متر ۰٫۲۷  0.12  0.6) بر روي محيط جوانه زني جامد و مايع به همراه هورمونهاي مختلف Kinetin, ABA, BAP, GA با غلظت هاي مختلف (ميلي گرم بر ليتر ۱ ۰, ۰٫۰۵, ۰٫۱, ۰٫۵, ۰٫۷,) قرار گرفتند و سپس شاخساره هاي حاصل به محيط کشت حاوي هورمون NAA,2,4-D,IAA (ميلي گرم بر ليتر ۰, ۰٫۰۵, ۰٫۱, ۰٫۵, ۰٫۷, ۱) جهت باز زايي گياه کامل انتقال يافتند. تجزيه و تحليل آماري حاصل از کشت مريستم بر اساس آزمايش فاکتوريل (پايه کاملا تصادفي )، نشان داد که بين ژنوتيپها، هورمون ها انواع محيط و اندازه هاي مريستم از لحاظ ميزان باززايي اختلاف معني داري وجود دارد. با توجه به معني دار بود ن اثرات متقابل اندازه مريستم × هورمون × رقم × محيط رقم سانته با ريز نمونه ميليمتر ۰٫۶ در محيط جامد حاوي هورمون BAP) ميلي گرم بر ليتر۰٫۷ ) بهترين شاخساره زايي را نشان داد وهورمون NAA (ميلي گرم بر ليتر ۰٫۷) بالاترين ميزان باززايي را نشان داد. بر روي گياهچه هاي حاصل ازکشت مريستم آزمون ELISA صورت پذيرفت و پس از اطمينان از سالم بودن گياهچه هاي آلوده سازي مصنوعي به دو ويروس PVY, PVX در پذيرفت و پس از اطمينان از سالم بودن گياهچه ها، آلوده سازي مصنوعي به دو ويروس PVY, PVX در شرايط درون شيشه اي و گلخانه اي انجام پذيرفت و مجدد ا آزمون ELISA جهت ارزيابي مقاومت صورت گرفت. رقم سانته مقاوم به PVY, PVX ورقم مونديال مقاوم به ويروس PVX بهمراه ۳ کلون ۸۰۳۹۷۰۰۷۳۹۶۲۷۸ بعنوان ژنوتيپ هاي مقاوم به دو ويروس PVY, PVX معرفي گرديدند )نتايج حاصله در شرايط درون شيشه اي با گلخانه اي کاملا مطابقت داشت.(