مقاله ارزيابي و مقايسه استفاده از Alloderm و پيوند مخاطي در وستيبولوپلاستي فک پايين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۱۰۶ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي و مقايسه استفاده از Alloderm و پيوند مخاطي در وستيبولوپلاستي فک پايين
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودرم
مقاله وستيبولوپلاستي
مقاله آلوگرفت
مقاله اتوگرفت
مقاله پيوند پوستي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودهاشمي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري گركاني سروناز
جناب آقای / سرکار خانم: آخوندي نسرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: استفاده از پيوند مخاطي براي جراحي وستيبولوپلاستي، يک عمل رايج به شمار مي رود. روش فوق نياز به برداشت پيوند از يک محل دهنده پيوند دارد که ريسک عوارض ناشي از جراحي را افزايش مي دهد. بعلاوه ممکن است ميزان کافي بافت دهنده در دسترس نباشد. نتايج قابل قبول کاربرد Alloderm به عنوان يک جايگزين براي پيوندهاي مخاطي شامل: تحميل نکردن جراحي اضافه به بيمار، حذف تروما به ناحيه دهنده پيوند دسترسي نامحدود، کاهش خونريزي حين عمل، کاهش عوارض بعد از عمل و هماهنگي رنگي بهتر مي باشد. هدف از انجام اين مطالعه، ارزيابي ميزان حفظ عمق وستيبول در وستيبولوپلاستي با Alloderm و پيوند مخاطي بود.
روش بررسي: هر دو روش وستيبولوپلاستي در قدام منديبل به روش Clark با Alloderm و پيوند مخاطي در ۱۰ نمونه انجام گرفت. بطوريکه با يک روش تصادفي نصف بستر آماده شده طي جراحي با Alloderm و نصف ديگر با Autograft پوشيده شد. بلافاصله بعد از جراحي و ۱، ۳ و۶  ماه بعد از جراحي متغيرهاي رد پيوند، عمق وستيبول و ميزان Relapse بررسي و ثبت گرديد. تجزيه و تحليل داده ها با نرم افزار SPSS انجام شد. روش هاي آماري بکار رفته در تحقيق آزمون فريدمن، آزمون t استيودنت زوجي، آزمون اسميرنوف- کلموگروف بودند (سطح معني داري آماري با P<0.05 به دست مي آيد).
يافته ها: تفاضل ميزان Relapse در دو روش، در طول دوره پيگيري از نظر آماري تفاوت معني داري نداشته اند(P<0.05) . همين نتيجه براي تفاضل ميزان عمق وستيبول به دست آمده نيز برقرار بود.
نتيجه گيري: استفاده از Alloderm در جراحي پيش از پروتز در بيماران نيازمند به وستيبولوپلاستي، جانشيني موثر براي پيوند هاي بافت نرم اتوژن مي باشد.