مقاله ارزيابي و مقايسه روش هاي متداول خاک ورزي براي کشت گندم پاييزه آبي در منطقه شهرري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در گياه و زيست بوم از صفحه ۸۴ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: ارزيابي و مقايسه روش هاي متداول خاک ورزي براي کشت گندم پاييزه آبي در منطقه شهرري
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش هاي خاکورزي
مقاله منطقه شهر ري
مقاله گندم پاييزه چيزل
مقاله گاوآهن برگردان دار
مقاله ديسک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاسيدعلي دربندي پويا
جناب آقای / سرکار خانم: بهشتي بابك
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم زاده محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: باخدا حسين
جناب آقای / سرکار خانم: فرقاني اله آبادي ياسر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عمليات خاک ورزي مناسب موجب بهبود ساختمان خاک، افزايش خلل و فرج و توزيع بهتر خاک دانه ها و در نهايت افزايش عملکرد محصول مي شود. با توجه به اهميت اقتصادي گندم در کشور لزوم انجام تحقيقي کاربردي براي مقايسه و ارزيابي روش هاي متداول خاک ورزي براي کشت چنين محصولي ضروري است. اين تحقيق در سال زراعي ۱۳۸۶-۸۷ به منظور مقايسه روش هاي متداول خاک ورزي در منطقه شهر ري انجام شد.
آزمايش در قالب طرح بلوک به طور کامل تصادفي انجام شد و تيمارهاي مورد مقايسه شامل: T1=رتيواتور+لولر، T2=چيزل+رتيواتور+لولر، T3= چيزل+دو بار ديسک+لولر، T4= دو بار ديسک عمود بر هم+لولر، T5= گاو آهن برگردان دار+يک بار ديسک+لولر، T6= گاو آهن برگردان دار+دو بار ديسک+لولر بودند. پارامترهايي مانند: درصد سبز شدن بوته، مقاومت خاک به نفوذ، ميانگين قطر خاک دانه ها، مقايسه پراکنش قطر ذرات خاک از ميانگين آن ها، هزينه و مقايسه تيمارها از لحاظ زمان مصرفي اندازه گيري و در نهايت توسط نرم افزار SPSS14 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد که بين تيمارها از لحاظ فاکتور مقاومت خاک به نفوذ (در عمق بستر بذر) اختلاف معني داري وجود ندارد؛ اما از لحاظ فاکتور درصد سبز بوته تيمار گاو آهن برگردان دار+يک بار ديسک+لولر در سطح بالاتري نسبت به ساير تيمارها قرار داشت و هم چنين از لحاظ قطر ذرات خاک دانه ها تيمار چيزل+رتيواتور+لولر در پايين ترين سطح و تيمار گاو آهن برگردان دار+دو بار ديسک+لولر و گاو آهن برگردان دار+يک بار ديسک+لولر در بالاترين سطوح قرار گرفتند و از لحاظ فاکتور پراکنش قطر ذرات خاک دانه ها از ميانگين آن ها تيمار چيزل+دو بار ديسک عمود بر هم+لولر کم ترين پراکنش را نشان داد و در مقابل گاو آهن برگردان دار+ يک بار ديسک+لولر بيش ترين پراکنش را دارا بود. از لحاظ زمان مصرفي و هزينه در هکتار تيمار ۲ بار ديسک عمود بر هم نسبت به ساير تيمارها کم ترين مقدار را به خود اختصاص داد.