مقاله ارزيابي و مقايسه روش هاي متداول کاشت گندم پاييزه آبي در منطقه شهرري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در گياه و زيست بوم از صفحه ۱۲۱ تا ۱۲۹ منتشر شده است.
نام: ارزيابي و مقايسه روش هاي متداول کاشت گندم پاييزه آبي در منطقه شهرري
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بذر پاش
مقاله خطي كار
مقاله كمبينات
مقاله گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرقاني اله آبادي ياسر
جناب آقای / سرکار خانم: بهشتي بابك
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم زاده محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: باخدا حسين
جناب آقای / سرکار خانم: آقاسيدعلي دربندي پويا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مهم ترين محصولات کشاورزي در ايران که نقش مهمي را در اقتصاد اين کشور ايفا مي كند گندم مي باشد. تنوع روش هاي کاشت گندم در ايران لزوم انجام تحقيقي کاربردي براي مقايسه و ارزيابي اين روش ها را ضروري مي کند. اين تحقيق در سال زراعي ۸۷-۱۳۸۶ براي مقايسه عملکرد روش ها و ماشين هاي متداول کاشت گندم در منطقه شهر ري انجام شد. آزمايش در قالب طرح بلوک کاملا تصادفي در ۴ تيمار و ۳ تكرار و تيمارهاي مورد مقايسه شامل: ۱- کمبينات ۲- گاو آهن برگردان دار+دو بار ديسك+بذر پاش سانتريفوژ+يك بار ديسك+فارور ۳- گاو آهن برگردان دار+دو بار ديسك+خطي کارتاکا+فارور ۴- گاو آهن برگردان دار+دو بار ديسك+خطي کار همداني بودند. پارامترهاي يکنواختي توزيع سطحي بذرها در خاک، يکنواختي عمق قرارگيري بذرها در خاک و درصد سبز شدن بوته ها اندازه گيري شد و داده ها توسط نرم افزار  SPSS 14مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد که بين تيمارها از لحاظ فاکتورهايي چون يکنواختي توزيع سطحي بذرها در خاک و درصد سبز شدن بوته ها اختلاف معني داري وجود ندارد اما از لحاظ فاکتور يكنواختي عمق کاشت، تيمار كمبينات اختلاف معني داري را با بقيه تيمارها نشان داده و در سطح بالاتري قرار داشت.