مقاله ارزيابي و مقايسه عملكرد مزرعه اي دو سامانه كنترل كشش خودكار براي تراكتور مسي فرگوسن مدل ۳۹۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مهندسي بيوسيستم ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۹۷ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي و مقايسه عملكرد مزرعه اي دو سامانه كنترل كشش خودكار براي تراكتور مسي فرگوسن مدل ۳۹۹
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراکتور
مقاله حسگر
مقاله کنترل الکترونيکي کشش
مقاله درصد لغزش
مقاله مصرف سوخت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرلو نوروزمراد
جناب آقای / سرکار خانم: مينايي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: علي مرداني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: برقعي علي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: درويش فرخ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش عملكرد دو سامانه كنترل كشش مكانيكي و الكترونيكي خودكار در تراكتور مسي فرگوسن مدل ۳۹۹ در شرايط مزرعه اي ارزيابي و مقايسه شد. تاثير دو نوع سامانه كنترل (سامانه كنترل مكانيكي موجود بر روي تراكتور و سامانه كنترل الكترونيكي) در چهار سرعت پيشروي و سه مقدار كشش تنظيمي بر درصد لغزش، مصرف سوخت، نيروي فشاري در ساق وسط و عمق كار در حين شخم با گاوآهن برگردان دار سوار سه خيش با به كارگيري آزمايش فاكتوريل در قالب طرح بلوک هاي كامل تصادفي با سه تكرار در مزرعه شركت تراكتور سازي تبريز با خاك شني لومي بررسي گرديد. نتايج آزمون مزرعه اي نشان داد كه ميانگين درصد لغزش و مصرف سوخت در حالت كنترل الكترونيكي در مقايسه با حالت مكانيكي كاهش معني دار داشت. نيروي فشاري در ساق وسط و عمق كار در سامانه الكترونيكي نسبت به سامانه مكانيكي كاهش يافت و اين امر به كاهش درصد لغزش و مصرف سوخت منجر شد. به طور كلي با افزايش سرعت پيشروي و كاهش مقدار كشش تنظيمي، مصرف سوخت كاهش يافت. درصد لغزش چرخ‌ هاي محرک براي سامانه الكترونيكي در تمامي تيمارها زير۲۰  درصد بود در حالي كه با سامانه مكانيكي، درصد لغزش به ۳۹ درصد نيز رسيد.