مقاله ارزيابي پارامترهاي اسپرمي در نمونه هاي کانديد تزريق درون رحمي اسپرم (IUI) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۶۲۱ تا ۶۳۱ منتشر شده است.
نام: ارزيابي پارامترهاي اسپرمي در نمونه هاي کانديد تزريق درون رحمي اسپرم (IUI)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله IUI
مقاله تراکم اسپرمي
مقاله مورفولوژي
مقاله تحرک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابوترابي روشنك
جناب آقای / سرکار خانم: دياني محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: نيك بخت دستجردي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: روش هاي متفاوتي براي درمان ناباروري وجود دارد که از آن ميان، تزريق درون رحمي اسپرم (IUI) قابل ذکر است.  IUI به علت سادگي، هزينه پايين و غير تهاجمي بودن، به عنوان استراتژي خط اول درمان زوج هاي نابارور انجام مي شود. ميزان موفقيت اين روش درماني وابسته به پارامترهاي اصلي نمونه اسپرمي شامل غلظت اسپرم، درصد مورفولوژي طبيعي اسپرم و درصد تحرک در نمونه اسپرمي مي باشد. هدف از اين مطالعه، به دست آوردن ميانگين پارامترهاي اصلي اسپرمي در نمونه هاي کانديد IUI و نيز تعيين ميزان حساسيت و اختصاصي بودن هر يک از آن ها در زوج هاي کانديد IUI بود.
روش ها: اين مطالعه توصيفي – تحليلي در اسفند ماه سال ۱۳۸۶ در مرکز باروري و ناباروري شهيد بهشتي اصفهان انجام شد. روش نمونه گيري ساده غير احتمالي بود و طي آن، ۶۶ نفر از افراد کانديد IUI از نظر آناليز مايع Semen جهت پارامترهاي اسپرمي مورد ارزيابي قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS12 آناليز شد.
يافته ها: پارامتر درصد مورفولوژي طبيعي اسپرم قبل  (AUC=0.812)و بعد (AUC=0.768) از processing نسبت به ساير پارامترها داراي حساسيت و اختصاصي بودن بالاتري بوده، در پيش بيني نتايج روش درماني IUI موثرتر بود.
نتيجه گيري: با توجه به متفاوت بودن ميانگين مقادير پارامترهاي اسپرمي در مناطق جغرافيايي مختلف و اين که نتايج حاصل در مورد ميزان تاثير هر يک از پارامترهاي اسپرمي در موفقيت IUI در مطالعات مختلف، متفاوت مي باشد، در هر منطقه بايد مقادير ميانگين و ميزان حساسيت و اختصاصي بودن اين پارامترها مشخص گردد تا ميزان موفقيت اين روش درماني افزايش يابد.