مقاله ارزيابي پارامترهاي اکولوژيکي کيفي و کمي گياهان غالب پناهگاه حيات وحش موته (استان اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در گياه و زيست بوم از صفحه ۲ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي پارامترهاي اکولوژيکي کيفي و کمي گياهان غالب پناهگاه حيات وحش موته (استان اصفهان)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استان اصفهان
مقاله پارامترهاي اکولوژيکي
مقاله پناهگاه حيات وحش موته
مقاله گياهان غالب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خانپوراردستاني نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: زارع مايوان حسن
جناب آقای / سرکار خانم: قناتي فائزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين بررسي پارامترهاي اکولوژيکي کيفي و کمي گياهان غالب، پناهگاه حيات وحش موته (استان اصفهان) مورد بررسي قرار گرفت. پناهگاه حيات وحش ۲۲۰۰۰۰ هكتاري موته در شمال غربي استان اصفهان و جنوب استان مركزي قرار گرفته است. آب و هواي منطقه خشك و نيمه بياباني با تابستان هاي گرم مي باشد. گونه هاي گياهي منطقه در دو فصل رويش پاييز و بهار سال ۱۳۸۲ جمع آوري شده و به روش تهيه هر باريوم خشک و پرس گرديد. سپس با استفاده از منابع معتبر فلور شناسايي شد. پارامترهاي کمي (تراکم و تراکم نسبي، بسامد و بسامد نسبي، پوشش و پوشش نسبي)، ضريب اهميت و شاخص چيرگي اندازه گيري شد. شکل زيستي هر يک از عناصر گياهي منطقه با استفاده از روش Raunkier مشخص شد و طيف زيستي منطقه تعيين شد.
براساس اين پژوهش، در پناهگاه حيات وحش موته ۳۹ گونه گياه غالب تشخيص داده شد که به ۱۴ تيره و ۲۹ جنس تعلق دارند. تيره هاي Chenopodiaceae با ۲۲ درصد (۹ گونه)،Asteraceae  با ۱۴ درصد (۶ گونه) و Poaceae با ۱۰ درصد (۴ گونه) به ترتيب بيش ترين ارزش گونه اي را در منطقه دارا هستند. گياهان کامفيت با ۴۲ درصد و همي کريپتوفيت با ۳۹ درصد فراوان ترين اشکال زيستي منطقه را تشکيل مي دهند، ضمن اين که گياهان فانروفيت با ۱۲ درصد، ژئوفيت با ۵ درصد و تروفيت با ۲ درصد ديگر اشکال زيستي منطقه هستند. ۹۴ درصد گونه هاي منطقه به عناصر رويشي ايرانو – توراني تعلق دارند و گونه هاي گياهي Artemisia sieberi وArtemisia aucheri  در ترکيب گياهي منطقه داراي بالاترين ضريب اهميت مي باشند.