مقاله ارزيابي پايداري توسعه شهري، مفاهيم، روشها و شاخصها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۹ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي پايداري توسعه شهري، مفاهيم، روشها و شاخصها
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پايداري
مقاله توسعه شهري
مقاله ارزيابي
مقاله شاخص
مقاله چارچوب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسي كاظمي سيدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چگونه مي توان پايداري توسعه شهري را ارزيابي کرد؟ اين سوالي اساسي است که با بررسي چارچوبها و شاخصهاي مناسب با پژوهش، پاسخ داده مي شود. در قرن بيست و يکم پايداري در برنامه ريزي و سياست گذاري در سطح محلي هدف اصلي برنامه ريزان و سياست گذاران است. بعد از اينکه پايداري را هدف دانستيم، بايد مشخص شود که آيا فعاليتها به سوي يک جامعه پايدار است يا خير. براي اين کار يک روش کاملا تعريف شده براي ارزيابي پايداري در توسعه شهري نياز است. ارزيابي پايداري شهري مشتمل بر رشته اطلاعاتي است در باب شرايط زيست محيطي، اقتصادي و اجتماعي و سياستها در جوامع محلي، که ميزان پيشرفت جامعه به سوي پايداري را نشان مي دهد.
مقاله با تعريف پايداري شهري و توسعه پايدار شهر آغاز مي شود. سپس، ضمن توضيح و تعريف سطوح تهيه شاخصها در جامعه، انواع شاخصها در ارزيابي پايداري توسعه شهري را به تفصيل شرح مي دهد. در پايان، ضمن ارایه چارچوبهاي ارزيابي که در طرحهاي ارزيابي پايداري شهري استفاده مي شود، برخي اقدامات برجسته انجام شده در سطح بين المللي و کشور به اجمال معرفي مي شوند.