مقاله ارزيابي پايداري عملکرد در نخود با استفاده از مدل AMMI در کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۸ در توليدات گياهي (مجله علمي كشاورزي) از صفحه ۲۵ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: ارزيابي پايداري عملکرد در نخود با استفاده از مدل AMMI در کرمانشاه
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نخود زراعي
مقاله اثر متقابل ژنوتيپ × محيط
مقاله تجزيه پايداري
مقاله مدل AMMI و باي پلات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ياقوتي پور آنيتا
جناب آقای / سرکار خانم: فرشادفر عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: قيطولي مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وجود اثر متقابل ژنوتيپ × محيط ايجاب مي كند كه عملكرد ژنوتيپ ها در دامنه وسيعي از شرايط محيطي مورد آزمايش قرار گيرند تا اطلاعات حاصل بتواند كارايي مربوط به گزينش و معرفي آن ها را افزايش دهد. در اين تحقيق به منظور بررسي و انتخاب ژنوتيپ هاي پر محصول و سازگار با شرايط ديم و آبي، آزمايشي با تعداد ۲۱ لاين و رقم نخود در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار به مدت چهارسال (۱۳۸۰- ۱۳۷۶) در دانشکده کشاورزي دانشگاه رازي در دو شرايط ديم و آبي اجرا گرديد. اثر متقابل ژنوتيپ × محيط با استفاده از مدل AMMI در سطح احتمال ۱% معني دار بود. مجموع مربعات (SS) اثر متقابل توسط مدل AMMI به چهار مولفه اصلي اثر متقابل (IPCA) معني دار در سطح احتمال ۱% تفكيك گرديد. در كل دو مولفه اصلي (IPCA1 وIPCA2 )%66.58  تغييرات اثر متقابل ژنوتيپ × محيط را توجيه کردند. بر اساس نمودار باي پلات مدل AMMI2، ژنوتيپ هاي (FLIP 92-131C) 1،(FILIP 92-47C) 7 ، (FLIP 92-9C) 8،۱۵  (FLIP92- 104C)، (FLIP 92 -158C) 16 و  (ILC 482) 21به عنوان ژنوتيپ هاي پايدار و ژنوتيپ هاي ۷، ۸، ۱۶ و ۲۱ به علت داشتن عملكرد بالا به عنوان ژنوتيپ هاي پايدار با عملكرد بالا شناخته شدند.