مقاله ارزيابي پتانسيل توليد استرپتوكيناز از استرپتوكوك گروه C سوش H46A در كشت بسته و بررسي دوز كشنده هگزيل ريزور سينول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۸ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۱۳ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي پتانسيل توليد استرپتوكيناز از استرپتوكوك گروه C سوش H46A در كشت بسته و بررسي دوز كشنده هگزيل ريزور سينول
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرپتوكيناز
مقاله استرپتوكوك H46A
مقاله كشت بسته
مقاله هگزيل ريزورسينول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نژادمقدم محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضويان سيدمحمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: باباشمسي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: استرپتوكيناز به عنوان فعال كننده ميكروبي پلاسمينوژن پلاسمايي در درمان  بسياري از بيماريها از جمله سكته قلبي، درمان لخته هاي ايجاد شده در مجاري مصنوعي هنگام دياليز كليه، پروستات و التهاب هاي مقاوم به آنتي بيوتيك كاربرد دارد. لذا اين مطالعه به منظور توليد استرپتوكيناز در كشت بسته (Batch Culture)  و بررسي فاكتورهاي موثر بر توليد آن، همچنين ميزان دوز كشنده هگزيل ريزورسينول جهت غيرفعال سازي باكتري انجام شد.
مواد و روشها: در اين مطالعه از سوش استرپتوكوكيH46A  پربازده از نظر توليد استرپتوكيناز استفاده شد. ميزان رشد باكتري، مرحله رشد صعودي و ميزان توليد استرپتوكيناز در دو وضعيت تلقيح و %۱۰ به روش كدورت سنجي در فواصل زماني ۴ ساعت، در طول موج ۶۰۰ نانومتر و رنگ سنجي با سوبستراي S2251 ارزيابي شد. همچنين با طراحي يك فرمانتور، فاكتورهاي موثر بر رشد باكتري و توليد استرپتوكيناز مورد ارزيابي قرار گرفت.
يافته ها: در ۴ ساعت اول كشت، سلولها به صورت تصاعدي رشد كردند و از ساعت چهارم به بعد سرعت رشد باكتريها كاهش يافته و به مرحله سكون وارد شد و اين وضعيت تا ساعت هشتم ادامه يافت. با استفاده از مقدار مايع تلقيح مناسب (%۱۰) در شروع كشت و افزودن گلوكز بهمراه كنترل همزمان pH محيط كشت ميزان توليد استرپتوكيناز تا ۳ برابر ميزان شرايط عادي افزايش يافت. ضمنا غلظت كشنده موثر ماده هگزيل ريزورسينول بر اين باكتري ۲ ميلي گرم به ازاي هر ميلي ليتر بدست آمد.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد كه بدليل حساسيت بالاي استرپتوكيناز به تغييرات pH و دما، همزمان با توليد آن مقداري نيز از بين مي رود. بنابراين ايجاد شرايطي كه سوش استرپتوكوكي H46A را در مدت زمان كوتاهتري وارد مرحله رشد صعودي كند و سرعت رشد اين مرحله را افزايش دهد در افزايش برآيند توليد استرپتوكيناز موثر مي باشد.