مقاله ارزيابي پتانسيل زراعي خلر (.Lathyrus sativus L) تحت شرايط ديم گرمسيري در منطقه گچساران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در اكوفيزيولوژي گياهان زراعي (علوم كشاورزي) از صفحه ۱۵ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: ارزيابي پتانسيل زراعي خلر (.Lathyrus sativus L) تحت شرايط ديم گرمسيري در منطقه گچساران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خلر
مقاله ديم
مقاله شاخص برداشت
مقاله عملکرد دانه و علوفه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واعظي بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي پور مسلم
جناب آقای / سرکار خانم: باوي وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي سيدعبدالحميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي پتانسيل زراعي خلر تحت شرايط ديم در مناطق خشک و نيمه خشک، تعداد ۱۴ لاين انتخابي از مقايسه هاي مقدماتي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در طول سال هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ در ايستگاه تحقيقات ديم گچساران مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل از تجزيه واريانس مرکب نشان داد، اثر ژنوتيپ، سال و اثر متقابل ژنوتيپ × سال براي اکثر صفات مورد بررسي معني دار بود. در سال سوم به دليل کاهش بارندگي، لاين ها از لحاظ کليه صفات مورد بررسي نسبت به دو سال ديگر کمترين مقادير را داشتند. بر اساس ميانگين سه سال، عملکرد علوفه سبز دامنه اي بين ۱۳۷۱۹ تا ۲۱۲۹۴ کيلوگرم در هکتار، عملکرد بيولوژيکي دامنه اي بين ۴۶۷۰ تا ۶۷۸۹ کيلوگرم در هکتار، عملکرد دانه دامنه اي بين ۱۲۵۷ تا ۱۶۱۶ کيلوگرم در هکتار، عملکرد کاه دامنه اي بين ۳۲۹۷ تا ۵۰۶۷ کيلوگرم در هکتار، وزن ۱۰۰ دانه دامنه اي بين ۹٫۲ تا ۱۳ گرم و شاخص برداشت دامنه اي بين ۲۳٫۹ تا ۳۰٫۳% داشتند. در پايان اين بررسي لاين Sel.736 از لحاظ عملکرد علوفه سبز و ماده خشک و لاين Sel.1307 از لحاظ عملکرد دانه بيشترين مقادير را به خود اختصاص دادند.