مقاله ارزيابي پتانسيل ضدميکروبي عصاره گونه هاي Capsicum annuum و Capsicum frutescens (فلفل قرمز)، عليه سويه هاي استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران) از صفحه ۷۶ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: ارزيابي پتانسيل ضدميکروبي عصاره گونه هاي Capsicum annuum و Capsicum frutescens (فلفل قرمز)، عليه سويه هاي استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثر ضدباکتريايي
مقاله استافيلوکوکوس اورئوس
مقاله فلفل قرمز
مقاله مقاومت چند دارويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريعتي امير
جناب آقای / سرکار خانم: پردلي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خادميان آيناز
جناب آقای / سرکار خانم: آيداني مرجانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عفونت هاي ناشي از سويه هاي استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم در پوست و بافت هاي سطحي عمدتا منشا بيمارستاني داشته که شيوع آن در بسياري از کشورهاي جهان درحال افزايش است و با ايجاد کورک، دمل و آبسه هاي پوستي، آسيب هاي جدي را سبب مي شوند. از اين رو تلاش زيادي جهت يافتن ترکيبات جديد و موثر در مقابله با اين پاتوژن صورت گرفته است. گونه هاي مختلف گياه دارويي فلفل علاوه بر استفاده در غذاها به عنوان طعم دهنده، در طب سنتي نيز مصارف دارويي بسيار داشته اند. در اين تحقيق اثر ضد باکتريال عصاره الکلي دو گونه از فلفل قرمز (Capsicum annuum و Capsicum frutescens)، عليه سويه هاي باليني استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم، مورد بررسي قرار گرفت. طي اين بررسي ۵۶ سويه استافيلوکوکوس اورئوس از نمونه هاي باليني جدا و پس از انجام تست آنتي بيوگرام به روش کربي – بائر و بررسي مقاومت آنتي بيوتيکي سويه ها، ۱۴ سويه مقاوم چند دارويي جهت تعيين حساسيت آنها به عصاره هاي تهيه شده، گزينش شدند. ارزيابي عملکرد عصاره ها بر اساس اندازه گيري قطر هاله هاي عدم رشد به روش ديسك ـ ديفيوژن صورت گرفت. يافته ها نشان داد که عصاره هر دو گونه عليه رشد ميکروارگانيسم هاي مورد بررسي تاثير چنداني ندارند. همچنين عصاره ها نسبت تقريبا يکساني در قدرت بازدارندگي از خود نشان دادند. اين در حالي است که بالاترين قطر ممانعت از رشد مربوط به عصاره فلفل قرمز تند (C. frutescens) با قطر هاله عدم رشد ۱۲ ميلي متر عليه سويه S. aureus داراي مقاومت چندگانه نسبت به آنتي بيوتيک هاي متي سيلين، اگزاسيلين، تتراسايکلين و سفيکسيم بود. نتايج بدست آمده از اين بررسي حاکي از آن است که اکثر باکتري هاي مورد مطالعه نسبت به عصاره ها در روش ديسک مقاومت نسبي، نشان دادند که اين مسئله با توجه به مقاومت شديد سويه ها نسبت به آنتي بيوتيک ها قابل درک است. علي رغم مقاومت شديد سويه ها نتايج حاصل از اين مطالعه مي تواند جالب توجه باشد اما پيشنهاد مي گردد در تحقيقات بعدي نسبت به تهيه غلظت هاي مختلف عصاره در بررسي اثر ضد باکتريال و نيز به کارگيري متد هاي استاندارد ديگر از جمله روش چاهک و نيز تعيين MIC و از همه مهمتر بررسي اثرات آنها در شرايط in vivo اقداماتي صورت گيرد.