مقاله ارزيابي پتانسيل عملکرد دانه و هم بستگي صفات در سه گونه از جنس براسيکا (B. napus, B. rapa, B. juncea) تحت شرايط ديم در منطقه گنبد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۵۸۷ تا ۵۹۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي پتانسيل عملکرد دانه و هم بستگي صفات در سه گونه از جنس براسيکا (B. napus, B. rapa, B. juncea) تحت شرايط ديم در منطقه گنبد
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله عملکرد دانه
مقاله شرايط ديم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرجي ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: حاتم زاده حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توسعه کشت دانه هاي روغني جهت تامين روغن هاي خوراکي يکي از اهداف مهم کشور در رسيدن به خودکفايي است. بدين منظور يافتن گونه هايي از جنس براسيکا که داراي عملکرد بالا بوده و بتوانند با خشکي فصل رويش بهتر مقابله کنند براي مناطق ديم کشور حايز اهميت فراوان است. اين تحقيق از سال ۱۳۸۲ به مدت سه سال در ايستگاه تحقيقات کشاورزي (گنبد در گلستان) به اجرا در آمد. در اين مطالعه تعداد بيست رقم و هيبريد کلزا از سه گونه B. napus،B. rapa و B. juncea گزينش شده از آزمايش هاي مقايسه عملکرد سال هاي قبل، در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي به صورت کشت پاييزه براي سه سال در شرايط ديم مورد مقايسه قرار گرفتند. نتايج تجزيه واريانس مرکب نشان داد بين سال ها و ارقام از نظر صفات تعداد روز تا رسيدگي، تعداد خورجين در بوته، درصد روغن، عملکرد روغن و عملکرد دانه در سطح احتمال ۱% اختلاف معني داري وجود داشت. بيشترين عملکرد دانه در سال دوم (۲۱۰۳ کيلوگرم در هکتار) و سپس سال هاي اول و سوم (به ترتيب ۱۷۷۱ و ۱۵۷۵ کيلوگرم در هکتار) به دست آمد. ارقام j-98-102/51-5 از گونه B. juncea و Alexandra و B. Comet از گونه بهاره B. napus بيشترين عملکردهاي دانه (به ترتيب ۲۴۸۴، ۲۳۲۶ و ۲۲۹۰ کيلوگرم در هکتار) را داشتند. تجزيه رگرسيون به روش گام به گام مشخص نمود که صفات تعداد خورجين در بوته و درصد روغن اثر مثبت (به ترتيب ۵۰۸٫۵۳، ۹۶٫۴۸) و تعداد روز تا رسيدگي اثر منفي (-۷۸٫۶۳) معني داري روي عملکرد دانه داشتند. در تجزيه عامل ها چهار عامل استخراج شد. بردار بار عامل هاي مربوط به سه ريشه مشخصه اول نشان داد که سه عامل اول %۹۸٫۷۹۴ کل واريانس را توجيه مي کند، که سهم عوامل اول و دوم وسوم به ترتيب %۴۵٫۵۷۵ و %۳۶٫۸۱۶ و %۱۶٫۴۰۳ بود. عامل اول،‏ عامل بهره وري (صفات عملکرد دانه و عملکرد روغن از بار عاملي مثبت بالا به ترتيب ۰٫۹۷۴ و ۰٫۹۴۰)، عامل دوم، عامل مخزن (صفت تعداد خورجين در بوته از بار عاملي مثبت بالا به ترتيب ۰٫۶۸۶)، عامل سوم‏، عامل سرمايه ثابت گياه (صفات تعداد روز تا رسيدگي و ارتفاع بوته بار عاملي مثبت بالايي به ترتيب ۰٫۶۷۲ و ۰٫۹۴۴) نام گذاري شد. در نهايت ارقام j-98-102/51-5،Alexandra و Comet با داشتن بيشترين عملکردهاي دانه و زودرسي، براي منطقه گنبد در شرايط ديم براي کشت پاييزه قابل توصيه هستند. و مي توان صفت تعداد روز تا رسيدگي کمتر (زودرسي) و تعداد خورجين در بوته را به عنوان يک شاخص گزينش در شرايط ديم گنبد معرفي نمود.