مقاله ارزيابي پتانسيل کنترل بيولوژيک گونه هاي Trichoderma بر عليه بيماري پوسيدگي يقه توتون در استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۲۵۳ تا ۲۷۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي پتانسيل کنترل بيولوژيک گونه هاي Trichoderma بر عليه بيماري پوسيدگي يقه توتون در استان مازندران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توتون
مقاله کنترل بيولوژيکي
مقاله گونه هاي تريکودرما
مقاله Sclerotinia sclerotiorum

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي سيدافشين
جناب آقای / سرکار خانم: عاصمي هدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به قابليت بالاي قارچ تريکودرما در کنترل بيولوژيک بسياري از عوامل بيماريزا، جداسازي و شناسايي گونه هاي تريکودرماي خزانه هاي توتون استان مازندران انجام شد. جداسازي قارچ ها با استفاده از محيط کشت انتخابي داوه و محيط هاي عمومي CMA ,PDA ,WA به روش کشت سوسپانسيون خاک انجام شد. بعد از خالص سازي نمونه هاي جدا شده، با استفاده از ويژگي هاي ماکرومورفولوژيکي و ميکرومورفولوژيکي اندام هايي از قبيل کنيديوفورها، فياليدها و فيالوسپورها بر اساس کليدهاي شناسايي معتبر اقدام به شناسايي گونه ها گرديد. از ميان ۷۲ نمونه خاک، ۶۰ جدايه به عنوان جنس تريکودرما شناسايي شد. قارچ هاي آنتاگونيست در کشت متقابل (Dual culture) روي محيط کشت PDA باعث کاهش و جلوگيري از رشد قارچ بيماريزا  (Sclerotinia sclerotiorum)شدند. ميزان بازدارندگي از رشد ميسليوم قارچ بيماريزا با گونه هاي مختلف تريکودرما يکسان نبود و حداقل  51.25و حداکثر ۹۴ درصد ثبت گرديد. گونه هاي مختلف تريکودرما که شناسايي شده شامل: T. ghanense ,T. koningii ,T. virens ,T. atroviride ,T.harzianum ,T. citrinoviride ,T. Longibrachiatum  بودند. بررسي تاثير قارچ تريکودرما در جلوگيري از بيماري پوسيدگي يقه توتون در گلخانه نشان داد که جدايه هاي Tr6a، Tr9b،Tr102  و Tr29-1 به ترتيب ۸۷٫۵، ۸۱٫۵، ۵۶٫۲۵ و۶۸٫۷۵  درصد بيماري را کنترل کردند. همچنين اين جدايه ها موجب افزايش ارتفاع، وزن تر و خشک اندام هاي هوايي بوته در حضور قارچ عامل بيماري شدند.