مقاله ارزيابي ژنتيکي برخي صفات اقتصادي آميخته هاي کرم ابريشم در سيستم تلاقي چرخشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در دانش و پژوهش علوم دامي از صفحه ۱۱ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: ارزيابي ژنتيکي برخي صفات اقتصادي آميخته هاي کرم ابريشم در سيستم تلاقي چرخشي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لاين
مقاله کرم ابريشم
مقاله همبستگي
مقاله هتروزيس
مقاله نوترکيبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعمت الهيان شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: غني پور ماني
جناب آقای / سرکار خانم: صيداوي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرحسيني سيدضياالدين
جناب آقای / سرکار خانم: مواج پور معين الدين
جناب آقای / سرکار خانم: بيژن نيا عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه مولفه هاي واريانس، وراثت پذيري و همبستگي ژنتيکي برخي صفات اقتصادي در آميخته هاي شش لاين کرم ابريشم، داده هاي مربوط به سال هاي ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵ استفاده شد. تجزيه داده ها با روش مدل حيواني چندصفته و الگوريتم حداکثر درستنمايي محدود شده بي نياز از مشتق گيري انجام گرديد. نتايج نشان داد در کليه آميخته ها وراثت پذيري وزن پيله بيشتر از وزن قشر پيله مي ياشد و صفت درصد قشر پيله وراثت پذيري کمتري نسبت به دو صفت ديگر دارد. همبستگي ژنتيکي زيادي ميان صفات وزن پيله و وزن قشر پيله مشاهده شد، ولي بين صفات وزن پيله و درصد قشر پيله همبستگي ژنتيکي ناچيز و بعضا منفي مشاهده گرديد. همچنين اثر هتروزيس در افزايش صفات وزن پيله و وزن قشر پيله موثر بود و با افزايش درصد هتروزيس ميانگين اين صفات افزايش يافت. در صفت درصد قشر پيله با افزايش درصد نوترکيبي، ميانگين صفات افزايش پيدا کرد. نتايج وجود رابطه معکوس بين اين دو اثر را نشان داد. همچنين آميخته  هاي حاصل از لاين هاي ۳۱ و ۳۲ پيشرفت ژنتيکي و ميانگين بالاتري در همه صفات توليدي داشتند و آميخته هاي حاصل از لاين هاي ۱۰۷ و ۱۱۰ نيز داراي عملکرد خوبي بودند در نتيجه انتظار مي رود استفاده از اين لاين ها در سطح تجاري نتايج مطلوبي در پي داشته باشد.