مقاله ارزيابي ژنوتيپ هاي ماشك كركدار در شرايط تنش خشكي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در دانش كشاورزي و توليد پايدار (دانش كشاورزي) از صفحه ۱۳۳ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: ارزيابي ژنوتيپ هاي ماشك كركدار در شرايط تنش خشكي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيوماس
مقاله تنش خشكي
مقاله شاخص هاي تحمل به خشکي
مقاله عملكرد دانه
مقاله ماشك كركدار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرفخرايي نادر
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اهري زاد سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: رزبان حقيقي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعداد ۱۲ ژنوتيپ ماشك كركدار از نظر واكنش نسبت به تنش خشكي در قالب طرح كرت هاي خردشده بر پايه بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار در مزرعه تحقيقاتي باغ گياه شناسي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان آذربايجان شرقي در سال ۱۳۸۲ مورد آزمايش قرار گرفتند. تيمارهاي آبياري (بدون تنش، تنش متوسط و تنش شديد) در کرت هاي اصلي و ژنوتيپ ها در کرت هاي فرعي منظور شدند. در اين بررسي صفاتي مانند ارتفاع بوته، طول نيام، عرض نيام، تعداد دانه در نيام، وزن هزاردانه، تعداد نيام در بوته، تعداد دانه در بوته، تعداد شاخه جانبي، شاخص برداشت، بيوماس و عملكرد دانه در طول فصل زراعي اندازه گيري گرديد. تنش خشکي کليه صفات (به جز تعداد دانه در نيام) را به طور معني دار تحت تاثير قرار داد. عملکرد دانه و بيوماس بيش ترين مقدار کاهش را در اثر تنش خشکي نشان دادند. تعداد نيام در بوته و تعداد دانه در بوته نيز بيش تر از ساير اجزاي عملکرد دانه از تنش خشکي متاثر شدند. در عين حال کاهش ارزش صفات براي کليه ژنوتيپ ها يکسان نبود و اثر متقابل معني داري بين ژنوتيپ و شرايط تنش براي صفات مهمي مانند بيوماس، عملکرد دانه، شاخص برداشت، تعداد نيام در بوته، تعداد دانه در بوته و ارتفاع بوته مشاهده گرديد. ارزيابي ژنوتيپ هاي ماشك كركدار بر اساس شاخص هاي STI و TOL نشان داد كه در شرايط تنش خشکي متوسط ژنوتيپ شماره ۹ (از ايتاليا) و شماره ۷ (از ترکيه) بيشترين ميزان تحمل به خشکي را از نظر عملکرد دانه دارا هستند. از نظر بيوماس نيز ژنوتيپ هاي شماره ۳ و ۶ در زمره ژنوتيپ هاي مطلوب در برابر تنش هاي متوسط و شديد شناسايي شدند.