مقاله ارزيابي ژنوتيپ هاي نخود درکشت پاييزه در شرايط آبياري تکميلي در منطقه مشهد:۱- خصوصيات فنولوژيک و مورفولوژيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهشهاي زراعي ايران از صفحه ۴۷۳ تا ۴۸۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي ژنوتيپ هاي نخود درکشت پاييزه در شرايط آبياري تکميلي در منطقه مشهد:۱- خصوصيات فنولوژيک و مورفولوژيک
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبياري تکميلي
مقاله تحمل به سرما
مقاله خصوصيات فنولوژيک و مورفولوژيک
مقاله ژنوتيپ
مقاله کشت پاييزه
مقاله نخود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زعفرانيه محسن
جناب آقای / سرکار خانم: نظامي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: پارسا مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: باقري عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پرسا حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي خصوصيات فنولوژيک و مورفولوژيک ژنوتيپهاي متحمل به سرماي نخود در شرايط آبياري تکميلي، آزمايشي در قالب طرح بلوک هاي جزیي متعادل با ۸۱ ژنوتيپ نخود و سه تکرار در کشت پاييزه (۲۱ مهر) در سال زراعي ۸۶ – ۱۳۸۵ در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد اجرا شد. ژنوتيپ هاي مورد بررسي در اين آزمايش از ميان حدود ۷۰۰ ژنوتيپ نخود بانک بذر دانشگاه فردوسي مشهد که طي ۱۰ سال در مطالعات مقاومت به سرما مورد بررسي قرار گرفته بودند، انتخاب شدند. در طي فصل رشد، سه نوبت آبياري شامل بلافاصله پس از کاشت، ۲۰ روز بعد از آبياري اول و نيز در آغاز مرحله گلدهي، انجام شد. تيپ و مرحله رشدي ژنوتيپ ها پيش از سرماي زمستان تعيين شد. همچنين ويژگي هاي فنولوژيک (تعداد روزهاي کاشت تا سبزشدن، سبزشدن تا گلدهي و گلدهي تا رسيدگي) و مورفولوژيک (ارتفاع بوته، تعداد شاخه ها در بوته و مجموع طول شاخه ها در بوته) ژنوتيپ ها اندازه گيري و ثبت شد. بر اساس نتايج، تفاوت ميان ژنوتيپ ها از نظر کليه خصوصيات اندازه گيري شده، معني دار بود (p£۰٫۰۵) دوره رشد رويشي (سبز شدن تا گلدهي) در ۵۷ در صد ژنوتيپ ها بيش از ۱۷۰ روز بود. ارتفاع بوته در ۲۷ درصد از ژنوتيپ ها بيش از ۴۶ سانتي متر بود و ۱۱ درصد ژنوتيپ ها بيش از ۲۶ شاخه در بوته داشتند. بدين ترتيب مي توان نتيجه گرفت که تاثيرات مثبت در اثر بهبود صفات فنولوژيک در کشت پاييزه باعث بهبود صفات مورفولوژيک و در نهايت عملکرد در ژنوتيپ هاي مورد بررسي شده است.