مقاله ارزيابي ژنوتيپ هاي گندم نان از لحاظ تحمل به خشکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي از صفحه ۱۵۹ تا ۱۷۱ منتشر شده است.
نام: ارزيابي ژنوتيپ هاي گندم نان از لحاظ تحمل به خشکي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله تنش خشکي
مقاله شاخص هاي تحمل به خشکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالشاهي روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: اميدي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: طالعي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: يزدي صمدي بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور شناسايي ارقام مقاوم به خشکي ۲۹ ژنوتيپ گندم به عنوان فاکتور رقم و تيمارهاي آبياري و عدم آبياري به عنوان فاکتور آبياري در يک طرح اسپليت بلوک در ۳ بلوک در مزرعه دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران مورد کشت قرار گرفتند. همبستگي ضعيف و غيرمعني داري (r=0.35) بين عملکرد در شرايط تنش خشکي (Ys) و نرمال رطوبتي (Yp) نشان داد که بين عملکرد در دو شرايط ديم و آبي همبستگي وجود ندارد. براي شناسايي ژنوتيپ هاي مقاوم از شاخص هاي STI، TOL، SSI، MP،HARM ، TI و  GMPو تجزيه به مولفه هاي اصلي و باي پلات استفاده شد. دو مولفه اول در مجموع %۹۹٫۷ تغييرات را توجيه کردند، با توجه به ضرايب شاخص ها در مولفه هاي اول و دوم، مولفه اول به عنوان مولفه مقاومت و مولفه دوم به عنوان حساسيت به تنش خشکي شناخته شد. با توجه به اطلاعات حاصل از باي پلات ژنوتيپ هاي روشن، اينيا، کوير، الوند، ws-82-6، قدس، ws-82-9 و بک کراس روشن به عنوان مقاوم و ژنوتيپ هاي اميد، قفقاز، مرودشت، نويد و تجن به عنوان حساس به خشکي معرفي گرديد.