مقاله ارزيابي ژن nifH در باکتري مزوريزوبيوم سيسري سويه بومي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دنياي ميكروب ها از صفحه ۱۲ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي ژن nifH در باکتري مزوريزوبيوم سيسري سويه بومي ايران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باکتري مزوريزوبيوم سيسري
مقاله اپرون nifHDK
مقاله تثبيت ازت
مقاله گياه نخود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معظميان الهام
جناب آقای / سرکار خانم: كارگر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرزاده احمد
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني مزيناني سيدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: نخود سومين لگوم دانه اي جهان و اولين لگوم دانه اي ايران است. بررسي اثر متقابل مزوريزوبيوم سيسري همزيست با اين گياه در تثبيت ازت مولکولي اهميت زيادي دارد. تثبيت نيتروژن اتمسفري مستلزم وجود سيستم آنزيمي نيتروژناز است که توسط سه ژن nifH،nifD و nifK کد مي شود. هدف از اين پژوهش تعيين توالي ژن nifH، کد کننده زير واحد گاماي آنزيم نيتروژناز مقايسه آن با ژن هاي مشابه در ساير ريزوبيوم ها مي باشد.
مواد و روش ها: پس از جداسازي سويه هاي بومي مزوريزوبيوم و کشت آنها، استخراج DNA براي تهيه DNA الگو انجام شد. سپس پرايمرهاي مناسب و اختصاصي براي ژن nifH طراحي و پس از بهينه سازي شرايط آزمايش PCR به منظور تکثير قطعه ژن nifH، توالي ژني آن مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: باکتري مزوريزوبيوم سيسري در محيط کشت YMA کلني هاي صورتي تا سفيد با حاشيه صاف ايجاد نمود. با استفاده از دو جفت پرايمر nifH1/nifH2 توالي حدود ۷۷۰ و  nifH4/nifD1 توالي ۱۸۰۰ جفت بازي از اين ژن تکثير و تعيين توالي انجام گرديد.
نتيجه گيري: مقايسه توالي ژن nifH باکتري مزوزيزوبيوم سيسري با ژن مشابه در باکتري مزوزيزوبيوم لوتي با استفاده از پايگاه اطلاعاتي NCBI، شباهت ۹۰% را نشان داد. اين ژن در باکتري مزوزيزوبيوم سيسري تشابه زيادي با ساير ژن هاي nifH گزارش شده مربوط به ساير گونه هاي ريزوبيوم دارد.