مقاله ارزيابي کارآيي داروي هيدورکر در کاهش بار باکتريايي پوست و آب محيط پرورش بچه فيل ماهيان انگشت قد (Huso huso) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در شيلات از صفحه ۱۳۱ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: ارزيابي کارآيي داروي هيدورکر در کاهش بار باکتريايي پوست و آب محيط پرورش بچه فيل ماهيان انگشت قد (Huso huso)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بار باکتريايي
مقاله پراکسيد هيدروژن
مقاله ضدعفوني
مقاله فيل ماهي
مقاله هيدروکر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موذن زاده كادوسا
جناب آقای / سرکار خانم: زميني عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: وهاب زاده رودسري حبيب
جناب آقای / سرکار خانم: شناورماسوله عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هيدروکر ترکيبي از پراکسيد هيدروژن و پرکربنات سديم جهت ضدعفوني ماهي مي باشد. در اين تحقيق از ۴۵۰ عدد بچه فيل ماهي در ۹ حوضچه با تراکم ۵۰ عدد در گروه هاي شاهد، تيمار I و II استفاده شد. تيمار I با دز ۳۰g/m3و تيمار II با دز ۴۰g/m3 طي ۶ روز به مدت ۳۰ دقيقه به روش حمام دهي با هيدروکر ضدعفوني شدند. جهت ارزيابي توتال باکتريايي برحسب CFU1، بچه ماهي زنده از هر تيمار همراه آب محيط به آزمايشگاه انتقال داده و براي حذف فلور محيط پرورشي شستشو با سرم فيزيولوژي انجام شد. قطعه برداري از پوست در شرايط استريل و رقت سازي صورت گرفت. سه مرحله کشت با استفاده از محيط کشت TSA انجام و پليت ها در انکوباتور قرار گرفتند. پس از انکوباسيون باکتري ها برحسب CFU شمارش شدند. نمونه برداري از آب محيط پرورشي، رقت سازي و کشت مطابق شرايط فوق انجام شد. نتايج نشان داد لگاريتم توتال باکتريايي پوست بچه فيل ماهيان، با ميانگين ۵٫۰۸±۰٫۳۹ در تيمار I و ۴٫۳۵±۰٫۳۵ در تيمار IIنسبت به شاهد با ميانگين ۵٫۸۱±۰٫۳۸ از ميزان کمتري برخوردار بوده و تفاوت معني دار آماري داشتند. همچنين لگاريتم توتال باکتريايي آب محيط پرورشي بچه فيل ماهيان، با ميانگين ۴٫۳۸±۱٫۴۷ در تيمار I و ۳٫۹۷±۰٫۴۵ در تيمار II، نسبت به گروه شاهد با ميانگين ۴٫۸۷±۱٫۵۴ کمتر بوده و تفاوت معني دار آماري داشتند.