مقاله ارزيابي کارآيي مصرف آب و عملکرد دانه ارقام کنجد در شرايط آبياري متفاوت به عنوان کشت دوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در دانش كشاورزي و توليد پايدار (دانش كشاورزي) از صفحه ۳۹ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: ارزيابي کارآيي مصرف آب و عملکرد دانه ارقام کنجد در شرايط آبياري متفاوت به عنوان کشت دوم
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبياري محدود
مقاله شاخص برداشت
مقاله عملکرد
مقاله کارآيي مصرف آب
مقاله کنجد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندري حمداله
جناب آقای / سرکار خانم: زهتاب سلماسي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي گلعذاني كاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش مزرعه اي در دو سال متوالي در رامهرمز انجام شد تا اثر تيمارهاي مختلف آبياري بر کارآيي مصرف آب و عملکرد دانه ارقام کنجد مورد ارزيابي قرار گيرد. آزمايش ها به صورت کرت هاي خردشده بر پايه طرح بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار طراحي شد، به طوري که سطوح آبياري (I1، I2،I3  و I4: آبياري پس از ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ ميلي متر تبخير از تشتک تبخير) در کرت هاي اصلي و ارقام کنجد (Yellow witte، TN238، TS3، صفي آبادي و محلي رامهرمز) در کرت هاي فرعي قرار گرفتند. با افزايش شدت کمبود آب، ارتفاع بوته، تعداد برگ در بوته، عملکرد بيولوژيک و عملکرد دانه در واحد سطح کاهش يافتند. تمامي اين صفات همبستگي مثبتي با همديگر داشتند که نشان مي دهد کاهش هر يک از اين صفات مي تواند اثر زيان باري بر عملکرد کنجد در مزرعه داشته باشد. رقم TS3 از نظر ارتفاع بوته، تعداد برگ در بوته، عملکرد بيولوژيک و عملکرد دانه در مقايسه با ساير ارقام برتر بود. شاخص برداشت همه ارقام کنجد با کاهش فراهمي آب، افزايش يافت. بنابراين، در گياه زراعي کنجد اثر آبياري محدود بر عملکرد بيولوژيک بيش تر از اثر آن بر عملکرد دانه مي باشد. رقم TS3 در هر دو سال بالاترين کارآيي مصرف آب را داشت. بيش ترين کارآيي مصرف آب در شرايط کمبود شديد آب به دست آمد که نشان مي دهد گياه زراعي کنجد با مصرف کم آب قادر به توليد عملکرد مناسب مي باشد.