مقاله ارزيابي کارايي استان ها در بخش بهداشت و درمان روستايي در برنامه سوم و سال هاي ابتداي برنامه چهارم توسعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مديريت سلامت از صفحه ۶۵ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي کارايي استان ها در بخش بهداشت و درمان روستايي در برنامه سوم و سال هاي ابتداي برنامه چهارم توسعه
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارايي
مقاله ذيج حياتي
مقاله تحليل پوششي داده ها
مقاله سلامت روستايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذر عادل
جناب آقای / سرکار خانم: عندليب اردكاني داوود
جناب آقای / سرکار خانم: شاه طهماسبي اسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کسب اطمينان از ارايه بهترين و کيفي ترين خدمات بهداشتي درماني مستلزم ارزيابي عملکرد بخش سلامت؛ و ارزيابي کارايي اولين گام در ارزيابي عملکرد مي باشد. هدف از اين تحقيق، ارزيابي کارايي استان هاي کشور، و مقايسه روند آن در برنامه هاي سوم و سال هاي ابتدايي برنامه چهارم توسعه، در زمينه سلامت روستايي بود. علاوه بر اين ضمن شناسايي استان هاي مرجع، شاخص هاي حساس هر استان نيز شناسايي و بررسي شد تا امکان افزايش کارايي هر استان نيز فراهم شود.
روش بررسي: اين يک پژوهش کاربردي، و پيمايشي توصيفي ست. اطلاعات کليه استان ها وارد مدل تحليل پوششي داده ها؛ و تجزيه و تحليل شد. ابزار جمع آوري اطلاعات، مستندات کتابخانه اي و اينترنتي بوده و از اسناد و مدارک براي جمع آوري داده ها جهت اندازه گيري استفاده شده است. براي نظرخواهي از خبرگان در مورد شاخص ها از پرسشنامه استفاده شده است.
يافته ها: استان هاي اردبيل، همدان، ايلام و گيلان از گروه استان هاي کارا در برنامه سوم خارج شده؛ و استان هاي چهارمحال و بختياري، کردستان و قزوين به استان هاي کارا در برنامه چهارم پيوسته اند. استان هاي گلستان، قم، قزوين، تهران و مازندران بيشترين؛ و استان هاي سيستان و بلوچستان، کرمان، يزد و سمنان کمترين کارايي را دارند. شاخص سرانه تخت از شاخص هاي ورودي؛ و پوشش تنظيم خانواده مدرن از شاخص هاي خروجي، به عنوان حساس ترين شاخص ها معرفي شد.
نتيجه گيري: در اين دو برنامه استان هاي داراي بيشترين و کمترين کارايي؛ و استان هاي مرجع براي هر استان ناکارا مشخص شد. شاخص هاي سرانه تخت ثابت موجود و درصد پوشش تنظيم خانواده به صورت مدرن به عنوان حساس ترين شاخص ها انتخاب شد.