مقاله ارزيابي کارايي اقتصاد دانش با استفاده از مدل برنامه ريزي رياضي (ايران و کشورهاي منطقه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: ارزيابي کارايي اقتصاد دانش با استفاده از مدل برنامه ريزي رياضي (ايران و کشورهاي منطقه)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله اقتصاد دانش
مقاله برنامه ريزي خطي
مقاله بهره وري
مقاله تحليل پوشش داده ها (DEA)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عيدمحمدزاده حسن
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: فقيه نصيري مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي بغدادآباد محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله به بررسي و ارزيابي کارايي کشورهاي منتخب در زمينه اقتصاد دانش با استفاده از روش برنامه ريزي خطي پرداخته شده است. بدين منظور و با توجه به آنکه در ارزيابي کارايي اغلب از دو روش پارامتري و ناپارامتري استفاده مي شود، در اين مقاله با بهره گيري از روش ناپارامتري که بر پايه روشهاي برنامه ريزي رياضي و بطور اخص روش تحليل پوششي داده ها استوار است، کشور ايران و کشورهاي منطقه را به لحاظ کارايي اقتصاد دانش طبقه بندي و رتبه بندي نموده ايم. شايان ذکر است که مزيت عمده روش تحليل پوششي داده ها (DEA) نسبت به ساير روشهاي موجود براي اندازه گيري کارايي، اين است که مي توان به وسيله آن کارايي واحدهايي را که داراي چند ورودي و چند خروجي(غير قابل تبديل به هم) هستند، ارزيابي نمود.
در مقاله حاضر، با توجه به وروديها و خروجي هاي اقتصاد دانش در شانزده کشور منتخب و در طي سال ۲۰۰۵، به ارزيابي کارايي آنها با دو فرض بازدهي ثابت نسبت به مقياس و نيز بازدهي متغير نسبت به مقياس پرداخته شده است.
نتايج نشان مي دهد که با فرض اول؛ کشورهاي ترکيه، بحرين، اردن، سوريه و کويت در ميان کشورهاي آذربايجان، ازبکستان، امارات، ايران، پاکستان، تاجيکستان، قزاقستان، قطر، لبنان، عربستان صعودي و عمان از بيشترين کارايي برخوردار بوده و متوسط کارايي با اين فرض، ۹/۷۲ درصد است. با در نظر داشتن فرض دوم؛ کشورهاي آذربايجان و ازبکستان نيز به جمع کشورهاي کارا مي پيوندند که متوسط کارايي، با اين فرض ۷۵ درصد بوده. در نهايت با توجه به الگو بودن کشور ترکيه بر اساس يافته هاي اين تحقيق مي توان گفت که کشورهاي ناکارا؛ بويژه ايران به منظور افزايش کارايي بايستي کشور ترکيه را الگوي خود قرار دهند.