مقاله ارزيابي کارايي درمان ميکروابريژن همراه با Office bleaching در بهبود زيبايي دندانهاي مبتلا به فلوئوروزيس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دندانپزشکي (جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران) از صفحه ۲۰۴ تا ۲۱۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي کارايي درمان ميکروابريژن همراه با Office bleaching در بهبود زيبايي دندانهاي مبتلا به فلوئوروزيس
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلوئوروزيس دنداني
مقاله ميکروابريژن مينايي
مقاله سفيدکردن دندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميني ملينا
جناب آقای / سرکار خانم: اماميه شيلا
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي امير
جناب آقای / سرکار خانم: محمدابراهيم حسين
جناب آقای / سرکار خانم: تراب زاده حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: با افزايش مصرف فلورايد شيوع فلوئوروزيس افزايش يافته است. تکنيک معمول و محافظه کارانه براي درمان اين عارضه روش ميکروابريژن مي باشد. مطالعه حاضر با هدف ارزيابي کارآيي درمان ميکروابريژن همراه باOffice bleaching  در بهبود زيبايي دندانهاي مبتلا به فلوئوروزيس انجام شد.
روش بررسي: مطالعه به صورت کارآزمايي باليني بر روي بيست دندان مبتلا به فلوئوروزيس انجام گرديد. درمان ميکروابريژن با محصول تجاري  (Ultradent Products Inc. UT, USA) Opalustreحداکثر به مدت ده دقيقه صورت گرفت. متعاقب آن، Office bleaching انجام و تصاوير ديجيتالي از مراحل درمان تهيه گرديد. ميزان بهبودي ظاهري دندانها با مقياس آنالوگ بصري توسط دو مشاهده گر و پارامترهاي رنگي L*a*b* و (ΔE) بعد از ميکروابريژن(M) ، Office bleaching متعاقب ميکروابريژن (MO) و يک هفته بعد از آن ارزيابي و داده ها با آزمونهاي آناليز واريانس مقادير تکراري، آزمون LSD و Friedman مقايسه شدند.
يافته ها: تفاوت آماري معني داري بين نواحي مبتلا و غيرمبتلا از نظر پارامترهاي رنگي  L*a*b* و (ΔE) در مراحل مختلف درمان ديده نشد. ميانگين (ΔE) براي M و MO يک هفته بعد به ترتيب برابر ۱۰٫۰۵، ۱۴٫۵۱ و ۲۰٫۲۸ برآورد شد و تغييرات معني دار بود. (P<0.0001) ميانگين امتيازات شاخص آنالوگ بصري در اين سه مرحله به ترتيب برابر ۴٫۱۵، ۵٫۲۲ و ۶٫۳۶ بود و تفاوتهاي معني داري مشاهده شد (P<0.0001).
نتيجه گيري: نتايج مطالعه حاضر نشان داد استفاده از تکنيک ميکروابريژن در تمام مراحل درمان منجر به بهبود معني داري در زيبايي دندانهاي مبتلا مي گردد، کمترين بهبودي بعد از M و بيشترين بهبودي نيز يک هفته بعد از درمان مشاهده گرديد و نتايج MO در محدوده متوسط دو گروه قرار داشت.