مقاله ارزيابي کارايي مدل آماري دومتغيره، در پيش بيني خطر زمين لغزش (مطالعه موردي: حوزه سد ايلام) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران از صفحه ۹ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي کارايي مدل آماري دومتغيره، در پيش بيني خطر زمين لغزش (مطالعه موردي: حوزه سد ايلام)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پارامتر دقت نتايج پيش بيني شده
مقاله زمين لغزش
مقاله شاخص زمين لغزش
مقاله مدل آماري دومتغيره و نسبت تراکمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيازي يعقوب
جناب آقای / سرکار خانم: اختصاصي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي علي
جناب آقای / سرکار خانم: آرخي صالح
جناب آقای / سرکار خانم: مختاري محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمين لغزش از جمله بلاياي طبيعي است که بيش تر در مناطق کوهستاني رخ مي دهد و مورفولوژي را به طور ناگهان به هم مي زند و خسارت هايي عمده به مناطق مسکوني، جاده ها، زمين هاي کشاورزي و غيره وارد مي کند. به اين دليل، پديده زمين لغزش همواره مورد توجه دولت ها و مراکز علمي و پژوهشي بوده و روش هاي گوناگوني براي مطالعه آن ها ارايه شده است تا بدين وسيله، بتوان به شناسايي و رويارويي با آن اقدام کرد. در اين مطالعه، با استفاده از مدل آماري دومتغيره که خود شامل سه روش تراکم سطح، ارزش اطلاعاتي و وزن متغيرهاست، نقشه خطر زمين لغزش در حوزه سد ايلام تهيه شده است. نتايج بدست آمده از ارزيابي مدل آماري دومتغيره، با استفاده از روش هاي شاخص زمين لغزش، پارامتر دقت نتايج پيش بيني شده و نسبت تراکمي نشان داده که روش نسبت تراکمي، روشي مناسب تر جهت ارزيابي کارايي مدل است بر اين اساس، اين روش به عنوان روش مبنا جهت ارزيابي کارايي مدل شناخته شده است که بر اساس نتايج بدست آمده از آن، روش هاي تراکم سطح، وزن متغيرها و ارزش اطلاعاتي به ترتيب بيش ترين دقت را در تفکيک کلاس هاي خطر زمين لغزش داشته اند. مقدار شاخص جداكردن کلاس هاي خطر در روش تراکم سطح، وزن متغيرها و ارزش اطلاعاتي به ترتيب ۲٫۶، ۱٫۷ و ۱٫۱۲ بوده است.