مقاله ارزيابي کارايي مدل هاي پهنه بندي خطر زمين لغزش در حوزه آبخيز سيدکلاته راميان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۵۹ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي کارايي مدل هاي پهنه بندي خطر زمين لغزش در حوزه آبخيز سيدکلاته راميان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پهنه بندي خطر زمين لغزش
مقاله مدل مورا – وارسون
مقاله مدل حايري – سميعي
مقاله مدل اثر نسبي
مقاله حوزه آب خيز سيدکلاته راميان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي محمدي صفيه
جناب آقای / سرکار خانم: پاشايي اول عباس
جناب آقای / سرکار خانم: شتايي جويباري شعبان
جناب آقای / سرکار خانم: پارسايي لطف اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه بروز پديده زمين لغزش در مناطق جنگلي شمال کشور و از جمله استان گلستان، به علت کاهش و يا از بين رفتن پوشش گياهي، به يک امر طبيعي تبديل شده است. پيش بيني وقوع زمين لغزش در يک منطقه، از خسارات ناشي از بروز اين امر جلوگيري خواهد نمود. پهنه بندي خطر زمين لغزش، از جمله راه کارهاي مناسب و جواب گو در اين مورد مي باشد. انتخاب بهترين روش براي پهنه بندي در کاهش هزينه و صرف وقت موثر است. همچنين اين امر سبب به دست آوردن نتايج بهتر و مطمئن در مورد پهنه بندي خواهد شد. در اين تحقيق از دو مدل تجربي شامل روش مورا و وارسون و روش حائري و سميعي و مدل آماري شامل روش اثر نسبي براي پهنه بندي خطر زمين لغزش منطقه حوزه آب خيز سيدکلاته واقع در شهرستان راميان استان گلستان استفاده گرديد. براي ارزيابي روش هاي پهنه بندي از روش جمع مطلوبيت استفاده شد. نتايج، بيانگر تفکيک بهتر کلاسه هاي خطر در روش اثر نسبي مي باشد. در مقايسه بين مدل هاي تجربي، روش حايري- سميعي از روش مورا- وارسون کارايي بهتري از خود نشان داد.