مقاله ارزيابي کاربرد GIS در محاسبه رواناب (مطالعه موردي: حوزه آبخيز کچيک ،استان گلستان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مرتع و آبخيزداري (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۱۵۳ تا ۱۶۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي کاربرد GIS در محاسبه رواناب (مطالعه موردي: حوزه آبخيز کچيک ،استان گلستان)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سامانه داده هاي جغرافيايي
مقاله بارندگي
مقاله رواناب
مقاله نفوذپذيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نورا نادر
جناب آقای / سرکار خانم: كبير آتنا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله کاربرد GIS براي تعيين مشخصه ها و ترکيب هاي آنها درمدل فيزيکي هيدرولوژيكي بارندگي-رواناب تشريح شده است. در يک حوزه آبخيز ناهمگني خاک و پوشش گياهي را مي توان با توزيع نفوذپذيري و ظرفيت ذخيره رطوبتي خاک که با هم پوشاني نقشه هاي خاک و ويژگي هاي کاربري زمين بدست آيد مشخص نمود. اين توزيع به منظور ملاحظه توزيع غير خطي اشباع حقيقي سطح خاک با توجه به اثرگذاري آن در توليد بارش مازاد (رواناب موثر) و تراوش در طول يک رگبار بارندگي درحوزه آبخيز کاربرد دارد. تعيين مشخصه هاي ترکيب هاي مدل نفوذپذيري توسط GIS به طور موفقي در حوزه آبخيز کچيک انجام شده است. به منظور دستيابي به داده هاي مورد نياز نقشه ساده ديجيتالي خاک حوزه به سلول هاي ۱×۱ کيلومتري تقسيم بندي شده و با نقشه کاربري اراضي به منظور برآوردتوزيع مکاني مشخصه هاي مدل نفوذپذيري که شامل بيشينه و کمينه نفوذپذيري و ظرفيت رطوبت پذيري خاک در حد اشباع (fo،fc  و Sm)،ضريب هاي مدل (K1،  K2،K3 و K4) و بارش مازاد مي باشد ترکيب شده است. نتايج کاربرد مدل نشان مي دهد که ارتباط بين بارندگي – رواناب در طول يک رگبار بارندگي با کاربرد روش GIS و با توجه به ويژگي هاي حوزه آبخيز و ناهمگني مکاني آن توليد جديدي از مدل هيدرولوژيكي در مقياس کوچک و بزرگ و قابل گسترش در حوزه آبخيز مي باشد.