مقاله ارزيابي کتابخانه هاي بيمارستاني دانشگاه هاي علوم پزشکي ايران، تهران و شهيد بهشتي بر اساس استانداردهاي موجود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۴۴۴ تا ۴۵۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي کتابخانه هاي بيمارستاني دانشگاه هاي علوم پزشکي ايران، تهران و شهيد بهشتي بر اساس استانداردهاي موجود
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کتابخانه هاي بيمارستاني
مقاله استانداردهاي مرجع
مقاله دانشگاه ها
مقاله بيمارستان ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشميان سيدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: هويدا عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خوشگام معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه کتابخانه هاي بيمارستاني در عملکردهايي مانند مراقبت و آموزش بيمار نقش مهمي ايفا مي کند. در واقع کتابخانه هاي بيمارستاني علاوه بر نقشي که در آموزش و پژوهش بر عهده دارند، سهم بسزايي نيز در درمان ايفا مي کنند. با توجه به اين مسايل، رعايت استانداردها توسط اين کتابخانه ها مي تواند به بهبود وضعيت و ارتقاي خدمات اطلاع رساني آن ها منجر شود. در اين راستا اين تحقيق به ارزيابي کتابخانه هاي بيمارستاني دانشگاه هاي علوم پزشکي ايران، تهران و شهيد بهشتي بر اساس استانداردهاي موجود پرداخت.
روش بررسي: اين پژوهش به روش توصيفي-مقطعي انجام شد. جامعه پژوهش شامل ۳۵ کتابخانه بيمارستاني در سه دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران و شهيد بهشتي بود. گردآوري اطلاعات به وسيله پرسش نامه اي انجام شد که روايي آن با نظر اعضاي هيات علمي دانشگاه تصويب و پايايي آن نيز تاييد گرديد. اطلاعات به وسيله نرم افزار Excel تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: بيش از ۵۰ درصد از کتابخانه هاي بيمارستاني از نظر داشتن نيروي انساني متخصص زير سطح استاندارد بودند. تنها ۲۹ درصد از مسوولين کتابخانه از نظر سطح تحصيلات و رشته تحصيلي در سطح استاندارد قرار داشتند. هيچ يک از کتابخانه هاي مورد بررسي از نظر مجموعه کتاب ها استاندارد نبودند. از نظر ساعات ارايه خدمات و نيز ارايه خدمات به گروه هاي مختلف استفاده کننده، درصد کمي از کتابخانه ها در سطح استاندارد قرار داشتند. ۲۵٫۸ درصد از کتابخانه ها داراي ساختماني بودند که از قبل براي کتابخانه طراحي شده بود.
نتيجه گيري: در کل، وضعيت کتابخانه هاي بيمارستاني در مقايسه با استانداردها مطلوب نبود و توجه بيشتر مسوولين به اين کتابخانه ها جهت بهبود وضعيت آن ها ضروري است.