مقاله ارزيابي کفايت دروني مراکز آموزش کوتاه مدت عمومي و تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي و مقايسه آن در واحدهاي منطقه ده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مديريت صنعتي از صفحه ۱۲۷ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي کفايت دروني مراکز آموزش کوتاه مدت عمومي و تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي و مقايسه آن در واحدهاي منطقه ده
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش کوتاه مدت
مقاله اعتبارسنجي
مقاله کفايت
مقاله نيازسنجي
مقاله برنامه ريزي
مقاله اجرا
مقاله ارزشيابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانش فرد کرم اله
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي ذوالفقار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به منظور ارزيابي کفايت دروني مراکز آموزش کوتاه مدت عمومي و تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي و مقايسه آن در واحدهاي منطقه ده انجام شده است. در اين پژوهش که به صورت مطالعه موردي انجام گرفته است مراحل فرآيند آموزش کوتاه مدت (نيازسنجي، برنامه ريزي، اجرا و ارزشيابي) در سطح منطقه ده دانشگاه آزاد اسلامي رتبه بندي شده است. همچنين صلاحيت و کفايت واحدهاي منطقه (استان سمنان و گلستان) از نظر توانايي اجراي برنامه هاي آموزش کوتاه مدت عمومي و تخصصي ويژه کارکنان، اعضاي هيات علمي و مديران مرکز آموزش ضمن خدمت مي پردازد. روش تحقيق توصيفي است که از نظر هدف، کاربردي و از نظر روش اجرا توصيفي-پيمايشي مي باشد. جامعه آماري شامل کليه کارکنان، اعضاي هيات علمي و مديران واحد هاي منطقه ده دانشگاه آزاد اسلامي است که تحت پوشش مرکز آموزش کوتاه مدت قرار دارند و جمعيت آماري آنها ۲۶۰۰ نفر مي باشد. روش نمونه گيري در اين تحقيق به صورت طبقه اي تصادفي شده بوده و نمونه آماري بر اساس فرمولهاي آماري کوکران تعداد ۳۲۴ نفر محاسبه شده است. جهت جمع آوري داده هاي مورد نياز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که ضريب پايايي آن بر اساس آلفاي کرونباخ %۸۷ و براي هر يک از مولفه هاي نيازسنجي %۷۵، برنامه ريزي %۷۷، اجرا %۷۸ و ارزشيابي %۸۰ بوده است. داده هاي جمع آوري شده به کمک آزمونهاي T و تحليل واريانس يک طرفه و پس آزمون L.S.D و به کمک نرم افزا spss و  Excelمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد که ميانگين نمره کفايت مراکز آموزش کوتاه مدت واحد هاي منطقه در رعايت اصول اعتبارسنجي تفاوت معني داري وجود دارد. از بين مراحل فرآيند آموزش کوتاه مدت، مرحله اجرا داراي بيشترين کفايت بوده و به لحاظ نمره کفايت در رعايت اصول اعتبارسنجي واحد شاهرود در رتبه اول و واحد هاي گرگان، مينودشت به ترتيب در مراحل دوم و سوم قرار دارند.