مقاله ارزيابي کفايت يد رساني در استان يزد ۱۷ ســال پس از مصرف همگاني نمک يد دار (چهارمين پايش ملي اختلال هاي ناشي از کمبود يد در سال ۱۳۸۶) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد از صفحه ۲۶۳ تا ۲۷۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي کفايت يد رساني در استان يزد ۱۷ ســال پس از مصرف همگاني نمک يد دار (چهارمين پايش ملي اختلال هاي ناشي از کمبود يد در سال ۱۳۸۶)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تيروئيد
مقاله گواتر
مقاله غلظت يد ادرا
مقاله نمک يد دار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: دلشاد حسين
جناب آقای / سرکار خانم: آموزگار عطيه
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: مهرآيين مهربان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: فعاليت هاي انجام شده در مبارزه با اختلال هاي ناشي از کمبود يد در دو دهه گذشته منجر به کنترل اين اختلال ها در اکثر استانهاي کشور شده است. به منظور ارزيابي پايايي کفايت يدرساني، در اين پايش، شيوع گواتر و غلظت يد ادرار ۱۷ سال پس از يدرساني و مصرف نمک يددار در استان يزد مورد بررسي قرار گرفت و با نتايج پايش هاي قبلي مقايسه شد.
روش بررسي: در يک مطالعه مقطعي تعداد ۱۲۰۰ کودک دبستاني ۸ تا ۱۰ ساله مدارس استان يزد به صورت تصادفي و به روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب و در پاييز سال ۱۳۸۶ مورد بررسي قرار گرفتند. اطلاعات به دست آمده، شامل ميزان شيوع گواتر با معاينه باليني، غلظت يد ادرار، يد موجود در نمک خانوارها، با مطالعه سال ۱۳۷۵ و ۱۳۸۰ مورد مقايسه قرار گرفتند.
نتايج: ميزان کلي گواتر (۶/۷-۹/۴)۳/۶ درصد بود هيچ کدام از دانش آموزان گواتر درجه دو نداشتند. ميانه يد ادرار در ۱۲۰ دانش آموز مورد مطالعه ۲۴۸ ميکروگرم در ليتر بوده و (۱۰-۶/۱)۸/۵ درصد يد ادرار کمتر از ۵۰ ميکروگرم در ليتر را نشان مي دهند. ۸۶ درصد خانوارهاي استان يزد از نمک تصفيه شده استفاده مي کردند و نحوه نگهداري نمک نيز در ۴۸ درصد از خانوارها مناسب بود. (۶/۱۴-۰)۵ درصد نمک هاي مصرفي خانوارها نيز کمتر از ۱۵ گاما يد داشتند.
نتيجه گيري: ۱۷ سال پس از يدرساني، شيوع گواتر در استان يزد کاهش قابل ملاحظه اي پيدا نموده و ميانه يد ادرار در مطالعه اخير مانند مطالعه سال هاي ۱۳۷۵ و ۱۳۸۰ در حد مطلوب توصيه شده توسط سازمان بهداشت جهاني است. که مويد وجود برنامه کشوري دقيق و نظارت بر اجراي صحيح و پايش منظم برنامه هاي حذف کمبود يد در طي اين سالها مي باشد.