مقاله ارزيابي کمي و بهينه سازي تشخيص DNA آسپرژيلوس فوميگاتوس در نمونه خون با استفاده از تکنيک Real time PCR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۳۴ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: ارزيابي کمي و بهينه سازي تشخيص DNA آسپرژيلوس فوميگاتوس در نمونه خون با استفاده از تکنيک Real time PCR
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسپرژيلوزيس مهاجم
مقاله Quantitative PCR
مقاله تشخيص

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نبيلي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: شكوهي طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي سوته سيدمحمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: جانبابايي قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: عقيلي سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني خواه زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: آسپرژيلوزيس مهاجم عفونت فرصت طلب جدي ناشي از گونه هاي مختلف قارچ آسپرژيلوس است که اغلب در افراد داراي نقص سيستم ايمني رخ مي دهد. اساسا، تشخيص سريع و زودرس آن، از پيشرفت اين عفونت قارچي جلوگيري بعمل مي آورد. هدف از اين مطالعه تعيين کمي و بهينه سازي DNA آسپرژيلوس فوميگاتوس در خون با استفاده از تکنيک Real time PCR بود.
مواد و روش ها: پنج ميلي ليتر خون داوطلب سالم را با رقت هاي مختلفي از کونيدي هاي آسپرژيلوس فوميگاتوس (۱۰۶ تا ۱۰۱) آلوده شد. استخراج DNA از خون با استفاده از گلوله شيشه اي و کيت QIAmp DNA Blood Mini Kit انجام شد. پرايمر و پروب هاي هيبريديزاسيون براي تکثير سکانس هاي اختصاصي گونه متعلق به ژن۱۸S rRNA  آسپرژيلوس فوميگاتوس طراحي و با استفاده از روشReal time  و تکنيک FRET مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: تمامي واکنش هاي PCR با DNA ديگر گونه هاي قارچي منفي بودند که نشان دهنده اختصاصيت ۱۰۰ درصد اين روش بود. آناليز دماي ذوب آسپرژيلوس فوميگاتوس تنها در يک نقطه حداکثر سيگنال دمايي را با پروب در دماي ۶۹٫۱۶oC نشان دادکه به تشخيص آسپرژيلوس فوميگاتوس کمک مي کند. حداقل مقدار DNA (100fg) CFU 110 معادل ۱۰ کونيدي يا سلول در هر واکنش PCR مشخص گرديد که نشان دهنده حساسيت بالاي اين روش مي باشد.
استنتاج: روش Real time PCR با بکارگيري پروب هاي هيبريديزاسيون داراي اختصاصيت و حساسيت بالا براي اندازه گيري بار قارچي جهت تشخيص زودرس و مانيتورينگ درمان مي باشد.